dr_ir_opcodes_x86.h File Reference

Instruction opcode constants for IA-32 and AMD64. More...

Macros

#define OP_cbw   OP_cwde
 
#define OP_cwd   OP_cdq
 
#define OP_jcxz   OP_jecxz
 
#define OP_cdqe   OP_cwde
 
#define OP_cqo   OP_cdq
 
#define OP_jrcxz   OP_jecxz
 
#define OP_cmpxchg16b   OP_cmpxchg8b
 
#define OP_pextrq   OP_pextrd
 
#define OP_pinsrq   OP_pinsrd
 
#define OP_vpextrq   OP_vpextrd
 
#define OP_vpinsrq   OP_vpinsrd
 
#define OP_movhlps   OP_movlps
 
#define OP_movlhps   OP_movhps
 
#define OP_vmovhlps   OP_vmovlps
 
#define OP_vmovlhps   OP_vmovhps
 
#define OP_jae_short   OP_jnb_short
 
#define OP_jnae_short   OP_jb_short
 
#define OP_ja_short   OP_jnbe_short
 
#define OP_jna_short   OP_jbe_short
 
#define OP_je_short   OP_jz_short
 
#define OP_jne_short   OP_jnz_short
 
#define OP_jge_short   OP_jnl_short
 
#define OP_jg_short   OP_jnle_short
 
#define OP_jae   OP_jnb
 
#define OP_jnae   OP_jb
 
#define OP_ja   OP_jnbe
 
#define OP_jna   OP_jbe
 
#define OP_je   OP_jz
 
#define OP_jne   OP_jnz
 
#define OP_jge   OP_jnl
 
#define OP_jg   OP_jnle
 
#define OP_setae   OP_setnb
 
#define OP_setnae   OP_setb
 
#define OP_seta   OP_setnbe
 
#define OP_setna   OP_setbe
 
#define OP_sete   OP_setz
 
#define OP_setne   OP_setnz
 
#define OP_setge   OP_setnl
 
#define OP_setg   OP_setnle
 
#define OP_cmovae   OP_cmovnb
 
#define OP_cmovnae   OP_cmovb
 
#define OP_cmova   OP_cmovnbe
 
#define OP_cmovna   OP_cmovbe
 
#define OP_cmove   OP_cmovz
 
#define OP_cmovne   OP_cmovnz
 
#define OP_cmovge   OP_cmovnl
 
#define OP_cmovg   OP_cmovnle
 
#define OP_wait   OP_fwait
 
#define OP_sal   OP_shl
 
#define OP_load   OP_mov_ld
 
#define OP_store   OP_mov_st
 
#define OP_ud2a   OP_ud2
 
#define OP_ud2b   OP_ud1
 

Enumerations

enum  { ,
  OP_UNDECODED,
  OP_CONTD,
  OP_LABEL,
  OP_add,
  OP_or,
  OP_adc,
  OP_sbb,
  OP_and,
  OP_daa,
  OP_sub,
  OP_das,
  OP_xor,
  OP_aaa,
  OP_cmp,
  OP_aas,
  OP_inc,
  OP_dec,
  OP_push,
  OP_push_imm,
  OP_pop,
  OP_pusha,
  OP_popa,
  OP_bound,
  OP_arpl,
  OP_imul,
  OP_jo_short,
  OP_jno_short,
  OP_jb_short,
  OP_jnb_short,
  OP_jz_short,
  OP_jnz_short,
  OP_jbe_short,
  OP_jnbe_short,
  OP_js_short,
  OP_jns_short,
  OP_jp_short,
  OP_jnp_short,
  OP_jl_short,
  OP_jnl_short,
  OP_jle_short,
  OP_jnle_short,
  OP_call,
  OP_call_ind,
  OP_call_far,
  OP_call_far_ind,
  OP_jmp,
  OP_jmp_short,
  OP_jmp_ind,
  OP_jmp_far,
  OP_jmp_far_ind,
  OP_loopne,
  OP_loope,
  OP_loop,
  OP_jecxz,
  OP_mov_ld,
  OP_mov_st,
  OP_mov_imm,
  OP_mov_seg,
  OP_mov_priv,
  OP_test,
  OP_lea,
  OP_xchg,
  OP_cwde,
  OP_cdq,
  OP_fwait,
  OP_pushf,
  OP_popf,
  OP_sahf,
  OP_lahf,
  OP_ret,
  OP_ret_far,
  OP_les,
  OP_lds,
  OP_enter,
  OP_leave,
  OP_int3,
  OP_int,
  OP_into,
  OP_iret,
  OP_aam,
  OP_aad,
  OP_xlat,
  OP_in,
  OP_out,
  OP_hlt,
  OP_cmc,
  OP_clc,
  OP_stc,
  OP_cli,
  OP_sti,
  OP_cld,
  OP_std,
  OP_lar,
  OP_lsl,
  OP_syscall,
  OP_clts,
  OP_sysret,
  OP_invd,
  OP_wbinvd,
  OP_ud2,
  OP_nop_modrm,
  OP_movntps,
  OP_movntpd,
  OP_wrmsr,
  OP_rdtsc,
  OP_rdmsr,
  OP_rdpmc,
  OP_sysenter,
  OP_sysexit,
  OP_cmovo,
  OP_cmovno,
  OP_cmovb,
  OP_cmovnb,
  OP_cmovz,
  OP_cmovnz,
  OP_cmovbe,
  OP_cmovnbe,
  OP_cmovs,
  OP_cmovns,
  OP_cmovp,
  OP_cmovnp,
  OP_cmovl,
  OP_cmovnl,
  OP_cmovle,
  OP_cmovnle,
  OP_punpcklbw,
  OP_punpcklwd,
  OP_punpckldq,
  OP_packsswb,
  OP_pcmpgtb,
  OP_pcmpgtw,
  OP_pcmpgtd,
  OP_packuswb,
  OP_punpckhbw,
  OP_punpckhwd,
  OP_punpckhdq,
  OP_packssdw,
  OP_punpcklqdq,
  OP_punpckhqdq,
  OP_movd,
  OP_movq,
  OP_movdqu,
  OP_movdqa,
  OP_pshufw,
  OP_pshufd,
  OP_pshufhw,
  OP_pshuflw,
  OP_pcmpeqb,
  OP_pcmpeqw,
  OP_pcmpeqd,
  OP_emms,
  OP_jo,
  OP_jno,
  OP_jb,
  OP_jnb,
  OP_jz,
  OP_jnz,
  OP_jbe,
  OP_jnbe,
  OP_js,
  OP_jns,
  OP_jp,
  OP_jnp,
  OP_jl,
  OP_jnl,
  OP_jle,
  OP_jnle,
  OP_seto,
  OP_setno,
  OP_setb,
  OP_setnb,
  OP_setz,
  OP_setnz,
  OP_setbe,
  OP_setnbe,
  OP_sets,
  OP_setns,
  OP_setp,
  OP_setnp,
  OP_setl,
  OP_setnl,
  OP_setle,
  OP_setnle,
  OP_cpuid,
  OP_bt,
  OP_shld,
  OP_rsm,
  OP_bts,
  OP_shrd,
  OP_cmpxchg,
  OP_lss,
  OP_btr,
  OP_lfs,
  OP_lgs,
  OP_movzx,
  OP_ud1,
  OP_btc,
  OP_bsf,
  OP_bsr,
  OP_movsx,
  OP_xadd,
  OP_movnti,
  OP_pinsrw,
  OP_pextrw,
  OP_bswap,
  OP_psrlw,
  OP_psrld,
  OP_psrlq,
  OP_paddq,
  OP_pmullw,
  OP_pmovmskb,
  OP_psubusb,
  OP_psubusw,
  OP_pminub,
  OP_pand,
  OP_paddusb,
  OP_paddusw,
  OP_pmaxub,
  OP_pandn,
  OP_pavgb,
  OP_psraw,
  OP_psrad,
  OP_pavgw,
  OP_pmulhuw,
  OP_pmulhw,
  OP_movntq,
  OP_movntdq,
  OP_psubsb,
  OP_psubsw,
  OP_pminsw,
  OP_por,
  OP_paddsb,
  OP_paddsw,
  OP_pmaxsw,
  OP_pxor,
  OP_psllw,
  OP_pslld,
  OP_psllq,
  OP_pmuludq,
  OP_pmaddwd,
  OP_psadbw,
  OP_maskmovq,
  OP_maskmovdqu,
  OP_psubb,
  OP_psubw,
  OP_psubd,
  OP_psubq,
  OP_paddb,
  OP_paddw,
  OP_paddd,
  OP_psrldq,
  OP_pslldq,
  OP_rol,
  OP_ror,
  OP_rcl,
  OP_rcr,
  OP_shl,
  OP_shr,
  OP_sar,
  OP_not,
  OP_neg,
  OP_mul,
  OP_div,
  OP_idiv,
  OP_sldt,
  OP_str,
  OP_lldt,
  OP_ltr,
  OP_verr,
  OP_verw,
  OP_sgdt,
  OP_sidt,
  OP_lgdt,
  OP_lidt,
  OP_smsw,
  OP_lmsw,
  OP_invlpg,
  OP_cmpxchg8b,
  OP_fxsave32,
  OP_fxrstor32,
  OP_ldmxcsr,
  OP_stmxcsr,
  OP_lfence,
  OP_mfence,
  OP_clflush,
  OP_sfence,
  OP_prefetchnta,
  OP_prefetcht0,
  OP_prefetcht1,
  OP_prefetcht2,
  OP_prefetch,
  OP_prefetchw,
  OP_movups,
  OP_movss,
  OP_movupd,
  OP_movsd,
  OP_movlps,
  OP_movlpd,
  OP_unpcklps,
  OP_unpcklpd,
  OP_unpckhps,
  OP_unpckhpd,
  OP_movhps,
  OP_movhpd,
  OP_movaps,
  OP_movapd,
  OP_cvtpi2ps,
  OP_cvtsi2ss,
  OP_cvtpi2pd,
  OP_cvtsi2sd,
  OP_cvttps2pi,
  OP_cvttss2si,
  OP_cvttpd2pi,
  OP_cvttsd2si,
  OP_cvtps2pi,
  OP_cvtss2si,
  OP_cvtpd2pi,
  OP_cvtsd2si,
  OP_ucomiss,
  OP_ucomisd,
  OP_comiss,
  OP_comisd,
  OP_movmskps,
  OP_movmskpd,
  OP_sqrtps,
  OP_sqrtss,
  OP_sqrtpd,
  OP_sqrtsd,
  OP_rsqrtps,
  OP_rsqrtss,
  OP_rcpps,
  OP_rcpss,
  OP_andps,
  OP_andpd,
  OP_andnps,
  OP_andnpd,
  OP_orps,
  OP_orpd,
  OP_xorps,
  OP_xorpd,
  OP_addps,
  OP_addss,
  OP_addpd,
  OP_addsd,
  OP_mulps,
  OP_mulss,
  OP_mulpd,
  OP_mulsd,
  OP_cvtps2pd,
  OP_cvtss2sd,
  OP_cvtpd2ps,
  OP_cvtsd2ss,
  OP_cvtdq2ps,
  OP_cvttps2dq,
  OP_cvtps2dq,
  OP_subps,
  OP_subss,
  OP_subpd,
  OP_subsd,
  OP_minps,
  OP_minss,
  OP_minpd,
  OP_minsd,
  OP_divps,
  OP_divss,
  OP_divpd,
  OP_divsd,
  OP_maxps,
  OP_maxss,
  OP_maxpd,
  OP_maxsd,
  OP_cmpps,
  OP_cmpss,
  OP_cmppd,
  OP_cmpsd,
  OP_shufps,
  OP_shufpd,
  OP_cvtdq2pd,
  OP_cvttpd2dq,
  OP_cvtpd2dq,
  OP_nop,
  OP_pause,
  OP_ins,
  OP_rep_ins,
  OP_outs,
  OP_rep_outs,
  OP_movs,
  OP_rep_movs,
  OP_stos,
  OP_rep_stos,
  OP_lods,
  OP_rep_lods,
  OP_cmps,
  OP_rep_cmps,
  OP_repne_cmps,
  OP_scas,
  OP_rep_scas,
  OP_repne_scas,
  OP_fadd,
  OP_fmul,
  OP_fcom,
  OP_fcomp,
  OP_fsub,
  OP_fsubr,
  OP_fdiv,
  OP_fdivr,
  OP_fld,
  OP_fst,
  OP_fstp,
  OP_fldenv,
  OP_fldcw,
  OP_fnstenv,
  OP_fnstcw,
  OP_fiadd,
  OP_fimul,
  OP_ficom,
  OP_ficomp,
  OP_fisub,
  OP_fisubr,
  OP_fidiv,
  OP_fidivr,
  OP_fild,
  OP_fist,
  OP_fistp,
  OP_frstor,
  OP_fnsave,
  OP_fnstsw,
  OP_fbld,
  OP_fbstp,
  OP_fxch,
  OP_fnop,
  OP_fchs,
  OP_fabs,
  OP_ftst,
  OP_fxam,
  OP_fld1,
  OP_fldl2t,
  OP_fldl2e,
  OP_fldpi,
  OP_fldlg2,
  OP_fldln2,
  OP_fldz,
  OP_f2xm1,
  OP_fyl2x,
  OP_fptan,
  OP_fpatan,
  OP_fxtract,
  OP_fprem1,
  OP_fdecstp,
  OP_fincstp,
  OP_fprem,
  OP_fyl2xp1,
  OP_fsqrt,
  OP_fsincos,
  OP_frndint,
  OP_fscale,
  OP_fsin,
  OP_fcos,
  OP_fcmovb,
  OP_fcmove,
  OP_fcmovbe,
  OP_fcmovu,
  OP_fucompp,
  OP_fcmovnb,
  OP_fcmovne,
  OP_fcmovnbe,
  OP_fcmovnu,
  OP_fnclex,
  OP_fninit,
  OP_fucomi,
  OP_fcomi,
  OP_ffree,
  OP_fucom,
  OP_fucomp,
  OP_faddp,
  OP_fmulp,
  OP_fcompp,
  OP_fsubrp,
  OP_fsubp,
  OP_fdivrp,
  OP_fdivp,
  OP_fucomip,
  OP_fcomip,
  OP_fisttp,
  OP_haddpd,
  OP_haddps,
  OP_hsubpd,
  OP_hsubps,
  OP_addsubpd,
  OP_addsubps,
  OP_lddqu,
  OP_monitor,
  OP_mwait,
  OP_movsldup,
  OP_movshdup,
  OP_movddup,
  OP_femms,
  OP_unknown_3dnow,
  OP_pavgusb,
  OP_pfadd,
  OP_pfacc,
  OP_pfcmpge,
  OP_pfcmpgt,
  OP_pfcmpeq,
  OP_pfmin,
  OP_pfmax,
  OP_pfmul,
  OP_pfrcp,
  OP_pfrcpit1,
  OP_pfrcpit2,
  OP_pfrsqrt,
  OP_pfrsqit1,
  OP_pmulhrw,
  OP_pfsub,
  OP_pfsubr,
  OP_pi2fd,
  OP_pf2id,
  OP_pi2fw,
  OP_pf2iw,
  OP_pfnacc,
  OP_pfpnacc,
  OP_pswapd,
  OP_pshufb,
  OP_phaddw,
  OP_phaddd,
  OP_phaddsw,
  OP_pmaddubsw,
  OP_phsubw,
  OP_phsubd,
  OP_phsubsw,
  OP_psignb,
  OP_psignw,
  OP_psignd,
  OP_pmulhrsw,
  OP_pabsb,
  OP_pabsw,
  OP_pabsd,
  OP_palignr,
  OP_popcnt,
  OP_movntss,
  OP_movntsd,
  OP_extrq,
  OP_insertq,
  OP_lzcnt,
  OP_pblendvb,
  OP_blendvps,
  OP_blendvpd,
  OP_ptest,
  OP_pmovsxbw,
  OP_pmovsxbd,
  OP_pmovsxbq,
  OP_pmovsxwd,
  OP_pmovsxwq,
  OP_pmovsxdq,
  OP_pmuldq,
  OP_pcmpeqq,
  OP_movntdqa,
  OP_packusdw,
  OP_pmovzxbw,
  OP_pmovzxbd,
  OP_pmovzxbq,
  OP_pmovzxwd,
  OP_pmovzxwq,
  OP_pmovzxdq,
  OP_pcmpgtq,
  OP_pminsb,
  OP_pminsd,
  OP_pminuw,
  OP_pminud,
  OP_pmaxsb,
  OP_pmaxsd,
  OP_pmaxuw,
  OP_pmaxud,
  OP_pmulld,
  OP_phminposuw,
  OP_crc32,
  OP_pextrb,
  OP_pextrd,
  OP_extractps,
  OP_roundps,
  OP_roundpd,
  OP_roundss,
  OP_roundsd,
  OP_blendps,
  OP_blendpd,
  OP_pblendw,
  OP_pinsrb,
  OP_insertps,
  OP_pinsrd,
  OP_dpps,
  OP_dppd,
  OP_mpsadbw,
  OP_pcmpestrm,
  OP_pcmpestri,
  OP_pcmpistrm,
  OP_pcmpistri,
  OP_movsxd,
  OP_swapgs,
  OP_vmcall,
  OP_vmlaunch,
  OP_vmresume,
  OP_vmxoff,
  OP_vmptrst,
  OP_vmptrld,
  OP_vmxon,
  OP_vmclear,
  OP_vmread,
  OP_vmwrite,
  OP_int1,
  OP_salc,
  OP_ffreep,
  OP_vmrun,
  OP_vmmcall,
  OP_vmload,
  OP_vmsave,
  OP_stgi,
  OP_clgi,
  OP_skinit,
  OP_invlpga,
  OP_rdtscp,
  OP_invept,
  OP_invvpid,
  OP_pclmulqdq,
  OP_aesimc,
  OP_aesenc,
  OP_aesenclast,
  OP_aesdec,
  OP_aesdeclast,
  OP_aeskeygenassist,
  OP_movbe,
  OP_xgetbv,
  OP_xsetbv,
  OP_xsave32,
  OP_xrstor32,
  OP_xsaveopt32,
  OP_vmovss,
  OP_vmovsd,
  OP_vmovups,
  OP_vmovupd,
  OP_vmovlps,
  OP_vmovsldup,
  OP_vmovlpd,
  OP_vmovddup,
  OP_vunpcklps,
  OP_vunpcklpd,
  OP_vunpckhps,
  OP_vunpckhpd,
  OP_vmovhps,
  OP_vmovshdup,
  OP_vmovhpd,
  OP_vmovaps,
  OP_vmovapd,
  OP_vcvtsi2ss,
  OP_vcvtsi2sd,
  OP_vmovntps,
  OP_vmovntpd,
  OP_vcvttss2si,
  OP_vcvttsd2si,
  OP_vcvtss2si,
  OP_vcvtsd2si,
  OP_vucomiss,
  OP_vucomisd,
  OP_vcomiss,
  OP_vcomisd,
  OP_vmovmskps,
  OP_vmovmskpd,
  OP_vsqrtps,
  OP_vsqrtss,
  OP_vsqrtpd,
  OP_vsqrtsd,
  OP_vrsqrtps,
  OP_vrsqrtss,
  OP_vrcpps,
  OP_vrcpss,
  OP_vandps,
  OP_vandpd,
  OP_vandnps,
  OP_vandnpd,
  OP_vorps,
  OP_vorpd,
  OP_vxorps,
  OP_vxorpd,
  OP_vaddps,
  OP_vaddss,
  OP_vaddpd,
  OP_vaddsd,
  OP_vmulps,
  OP_vmulss,
  OP_vmulpd,
  OP_vmulsd,
  OP_vcvtps2pd,
  OP_vcvtss2sd,
  OP_vcvtpd2ps,
  OP_vcvtsd2ss,
  OP_vcvtdq2ps,
  OP_vcvttps2dq,
  OP_vcvtps2dq,
  OP_vsubps,
  OP_vsubss,
  OP_vsubpd,
  OP_vsubsd,
  OP_vminps,
  OP_vminss,
  OP_vminpd,
  OP_vminsd,
  OP_vdivps,
  OP_vdivss,
  OP_vdivpd,
  OP_vdivsd,
  OP_vmaxps,
  OP_vmaxss,
  OP_vmaxpd,
  OP_vmaxsd,
  OP_vpunpcklbw,
  OP_vpunpcklwd,
  OP_vpunpckldq,
  OP_vpacksswb,
  OP_vpcmpgtb,
  OP_vpcmpgtw,
  OP_vpcmpgtd,
  OP_vpackuswb,
  OP_vpunpckhbw,
  OP_vpunpckhwd,
  OP_vpunpckhdq,
  OP_vpackssdw,
  OP_vpunpcklqdq,
  OP_vpunpckhqdq,
  OP_vmovd,
  OP_vpshufhw,
  OP_vpshufd,
  OP_vpshuflw,
  OP_vpcmpeqb,
  OP_vpcmpeqw,
  OP_vpcmpeqd,
  OP_vmovq,
  OP_vcmpps,
  OP_vcmpss,
  OP_vcmppd,
  OP_vcmpsd,
  OP_vpinsrw,
  OP_vpextrw,
  OP_vshufps,
  OP_vshufpd,
  OP_vpsrlw,
  OP_vpsrld,
  OP_vpsrlq,
  OP_vpaddq,
  OP_vpmullw,
  OP_vpmovmskb,
  OP_vpsubusb,
  OP_vpsubusw,
  OP_vpminub,
  OP_vpand,
  OP_vpaddusb,
  OP_vpaddusw,
  OP_vpmaxub,
  OP_vpandn,
  OP_vpavgb,
  OP_vpsraw,
  OP_vpsrad,
  OP_vpavgw,
  OP_vpmulhuw,
  OP_vpmulhw,
  OP_vcvtdq2pd,
  OP_vcvttpd2dq,
  OP_vcvtpd2dq,
  OP_vmovntdq,
  OP_vpsubsb,
  OP_vpsubsw,
  OP_vpminsw,
  OP_vpor,
  OP_vpaddsb,
  OP_vpaddsw,
  OP_vpmaxsw,
  OP_vpxor,
  OP_vpsllw,
  OP_vpslld,
  OP_vpsllq,
  OP_vpmuludq,
  OP_vpmaddwd,
  OP_vpsadbw,
  OP_vmaskmovdqu,
  OP_vpsubb,
  OP_vpsubw,
  OP_vpsubd,
  OP_vpsubq,
  OP_vpaddb,
  OP_vpaddw,
  OP_vpaddd,
  OP_vpsrldq,
  OP_vpslldq,
  OP_vmovdqu,
  OP_vmovdqa,
  OP_vhaddpd,
  OP_vhaddps,
  OP_vhsubpd,
  OP_vhsubps,
  OP_vaddsubpd,
  OP_vaddsubps,
  OP_vlddqu,
  OP_vpshufb,
  OP_vphaddw,
  OP_vphaddd,
  OP_vphaddsw,
  OP_vpmaddubsw,
  OP_vphsubw,
  OP_vphsubd,
  OP_vphsubsw,
  OP_vpsignb,
  OP_vpsignw,
  OP_vpsignd,
  OP_vpmulhrsw,
  OP_vpabsb,
  OP_vpabsw,
  OP_vpabsd,
  OP_vpalignr,
  OP_vpblendvb,
  OP_vblendvps,
  OP_vblendvpd,
  OP_vptest,
  OP_vpmovsxbw,
  OP_vpmovsxbd,
  OP_vpmovsxbq,
  OP_vpmovsxwd,
  OP_vpmovsxwq,
  OP_vpmovsxdq,
  OP_vpmuldq,
  OP_vpcmpeqq,
  OP_vmovntdqa,
  OP_vpackusdw,
  OP_vpmovzxbw,
  OP_vpmovzxbd,
  OP_vpmovzxbq,
  OP_vpmovzxwd,
  OP_vpmovzxwq,
  OP_vpmovzxdq,
  OP_vpcmpgtq,
  OP_vpminsb,
  OP_vpminsd,
  OP_vpminuw,
  OP_vpminud,
  OP_vpmaxsb,
  OP_vpmaxsd,
  OP_vpmaxuw,
  OP_vpmaxud,
  OP_vpmulld,
  OP_vphminposuw,
  OP_vaesimc,
  OP_vaesenc,
  OP_vaesenclast,
  OP_vaesdec,
  OP_vaesdeclast,
  OP_vpextrb,
  OP_vpextrd,
  OP_vextractps,
  OP_vroundps,
  OP_vroundpd,
  OP_vroundss,
  OP_vroundsd,
  OP_vblendps,
  OP_vblendpd,
  OP_vpblendw,
  OP_vpinsrb,
  OP_vinsertps,
  OP_vpinsrd,
  OP_vdpps,
  OP_vdppd,
  OP_vmpsadbw,
  OP_vpcmpestrm,
  OP_vpcmpestri,
  OP_vpcmpistrm,
  OP_vpcmpistri,
  OP_vpclmulqdq,
  OP_vaeskeygenassist,
  OP_vtestps,
  OP_vtestpd,
  OP_vzeroupper,
  OP_vzeroall,
  OP_vldmxcsr,
  OP_vstmxcsr,
  OP_vbroadcastss,
  OP_vbroadcastsd,
  OP_vbroadcastf128,
  OP_vmaskmovps,
  OP_vmaskmovpd,
  OP_vpermilps,
  OP_vpermilpd,
  OP_vperm2f128,
  OP_vinsertf128,
  OP_vextractf128,
  OP_vcvtph2ps,
  OP_vcvtps2ph,
  OP_vfmadd132ps,
  OP_vfmadd132pd,
  OP_vfmadd213ps,
  OP_vfmadd213pd,
  OP_vfmadd231ps,
  OP_vfmadd231pd,
  OP_vfmadd132ss,
  OP_vfmadd132sd,
  OP_vfmadd213ss,
  OP_vfmadd213sd,
  OP_vfmadd231ss,
  OP_vfmadd231sd,
  OP_vfmaddsub132ps,
  OP_vfmaddsub132pd,
  OP_vfmaddsub213ps,
  OP_vfmaddsub213pd,
  OP_vfmaddsub231ps,
  OP_vfmaddsub231pd,
  OP_vfmsubadd132ps,
  OP_vfmsubadd132pd,
  OP_vfmsubadd213ps,
  OP_vfmsubadd213pd,
  OP_vfmsubadd231ps,
  OP_vfmsubadd231pd,
  OP_vfmsub132ps,
  OP_vfmsub132pd,
  OP_vfmsub213ps,
  OP_vfmsub213pd,
  OP_vfmsub231ps,
  OP_vfmsub231pd,
  OP_vfmsub132ss,
  OP_vfmsub132sd,
  OP_vfmsub213ss,
  OP_vfmsub213sd,
  OP_vfmsub231ss,
  OP_vfmsub231sd,
  OP_vfnmadd132ps,
  OP_vfnmadd132pd,
  OP_vfnmadd213ps,
  OP_vfnmadd213pd,
  OP_vfnmadd231ps,
  OP_vfnmadd231pd,
  OP_vfnmadd132ss,
  OP_vfnmadd132sd,
  OP_vfnmadd213ss,
  OP_vfnmadd213sd,
  OP_vfnmadd231ss,
  OP_vfnmadd231sd,
  OP_vfnmsub132ps,
  OP_vfnmsub132pd,
  OP_vfnmsub213ps,
  OP_vfnmsub213pd,
  OP_vfnmsub231ps,
  OP_vfnmsub231pd,
  OP_vfnmsub132ss,
  OP_vfnmsub132sd,
  OP_vfnmsub213ss,
  OP_vfnmsub213sd,
  OP_vfnmsub231ss,
  OP_vfnmsub231sd,
  OP_movq2dq,
  OP_movdq2q,
  OP_fxsave64,
  OP_fxrstor64,
  OP_xsave64,
  OP_xrstor64,
  OP_xsaveopt64,
  OP_rdrand,
  OP_rdfsbase,
  OP_rdgsbase,
  OP_wrfsbase,
  OP_wrgsbase,
  OP_rdseed,
  OP_vfmaddsubps,
  OP_vfmaddsubpd,
  OP_vfmsubaddps,
  OP_vfmsubaddpd,
  OP_vfmaddps,
  OP_vfmaddpd,
  OP_vfmaddss,
  OP_vfmaddsd,
  OP_vfmsubps,
  OP_vfmsubpd,
  OP_vfmsubss,
  OP_vfmsubsd,
  OP_vfnmaddps,
  OP_vfnmaddpd,
  OP_vfnmaddss,
  OP_vfnmaddsd,
  OP_vfnmsubps,
  OP_vfnmsubpd,
  OP_vfnmsubss,
  OP_vfnmsubsd,
  OP_vfrczps,
  OP_vfrczpd,
  OP_vfrczss,
  OP_vfrczsd,
  OP_vpcmov,
  OP_vpcomb,
  OP_vpcomw,
  OP_vpcomd,
  OP_vpcomq,
  OP_vpcomub,
  OP_vpcomuw,
  OP_vpcomud,
  OP_vpcomuq,
  OP_vpermil2pd,
  OP_vpermil2ps,
  OP_vphaddbw,
  OP_vphaddbd,
  OP_vphaddbq,
  OP_vphaddwd,
  OP_vphaddwq,
  OP_vphadddq,
  OP_vphaddubw,
  OP_vphaddubd,
  OP_vphaddubq,
  OP_vphadduwd,
  OP_vphadduwq,
  OP_vphaddudq,
  OP_vphsubbw,
  OP_vphsubwd,
  OP_vphsubdq,
  OP_vpmacssww,
  OP_vpmacsswd,
  OP_vpmacssdql,
  OP_vpmacssdd,
  OP_vpmacssdqh,
  OP_vpmacsww,
  OP_vpmacswd,
  OP_vpmacsdql,
  OP_vpmacsdd,
  OP_vpmacsdqh,
  OP_vpmadcsswd,
  OP_vpmadcswd,
  OP_vpperm,
  OP_vprotb,
  OP_vprotw,
  OP_vprotd,
  OP_vprotq,
  OP_vpshlb,
  OP_vpshlw,
  OP_vpshld,
  OP_vpshlq,
  OP_vpshab,
  OP_vpshaw,
  OP_vpshad,
  OP_vpshaq,
  OP_bextr,
  OP_blcfill,
  OP_blci,
  OP_blcic,
  OP_blcmsk,
  OP_blcs,
  OP_blsfill,
  OP_blsic,
  OP_t1mskc,
  OP_tzmsk,
  OP_llwpcb,
  OP_slwpcb,
  OP_lwpins,
  OP_lwpval,
  OP_andn,
  OP_blsr,
  OP_blsmsk,
  OP_blsi,
  OP_tzcnt,
  OP_bzhi,
  OP_pext,
  OP_pdep,
  OP_sarx,
  OP_shlx,
  OP_shrx,
  OP_rorx,
  OP_mulx,
  OP_getsec,
  OP_vmfunc,
  OP_invpcid,
  OP_xabort,
  OP_xbegin,
  OP_xend,
  OP_xtest,
  OP_vpgatherdd,
  OP_vpgatherdq,
  OP_vpgatherqd,
  OP_vpgatherqq,
  OP_vgatherdps,
  OP_vgatherdpd,
  OP_vgatherqps,
  OP_vgatherqpd,
  OP_vbroadcasti128,
  OP_vinserti128,
  OP_vextracti128,
  OP_vpmaskmovd,
  OP_vpmaskmovq,
  OP_vperm2i128,
  OP_vpermd,
  OP_vpermps,
  OP_vpermq,
  OP_vpermpd,
  OP_vpblendd,
  OP_vpsllvd,
  OP_vpsllvq,
  OP_vpsravd,
  OP_vpsrlvd,
  OP_vpsrlvq,
  OP_vpbroadcastb,
  OP_vpbroadcastw,
  OP_vpbroadcastd,
  OP_vpbroadcastq,
  OP_xsavec32,
  OP_xsavec64,
  OP_adox,
  OP_adcx,
  OP_kmovw,
  OP_kmovb,
  OP_kmovq,
  OP_kmovd,
  OP_kandw,
  OP_kandb,
  OP_kandq,
  OP_kandd,
  OP_kandnw,
  OP_kandnb,
  OP_kandnq,
  OP_kandnd,
  OP_kunpckbw,
  OP_kunpckwd,
  OP_kunpckdq,
  OP_knotw,
  OP_knotb,
  OP_knotq,
  OP_knotd,
  OP_korw,
  OP_korb,
  OP_korq,
  OP_kord,
  OP_kxnorw,
  OP_kxnorb,
  OP_kxnorq,
  OP_kxnord,
  OP_kxorw,
  OP_kxorb,
  OP_kxorq,
  OP_kxord,
  OP_kaddw,
  OP_kaddb,
  OP_kaddq,
  OP_kaddd,
  OP_kortestw,
  OP_kortestb,
  OP_kortestq,
  OP_kortestd,
  OP_kshiftlw,
  OP_kshiftlb,
  OP_kshiftlq,
  OP_kshiftld,
  OP_kshiftrw,
  OP_kshiftrb,
  OP_kshiftrq,
  OP_kshiftrd,
  OP_ktestw,
  OP_ktestb,
  OP_ktestq,
  OP_ktestd,
  OP_valignd,
  OP_valignq,
  OP_vblendmpd,
  OP_vblendmps,
  OP_vbroadcastf32x2,
  OP_vbroadcastf32x4,
  OP_vbroadcastf32x8,
  OP_vbroadcastf64x2,
  OP_vbroadcastf64x4,
  OP_vbroadcasti32x2,
  OP_vbroadcasti32x4,
  OP_vbroadcasti32x8,
  OP_vbroadcasti64x2,
  OP_vbroadcasti64x4,
  OP_vcompresspd,
  OP_vcompressps,
  OP_vcvtpd2qq,
  OP_vcvtpd2udq,
  OP_vcvtpd2uqq,
  OP_vcvtps2qq,
  OP_vcvtps2udq,
  OP_vcvtps2uqq,
  OP_vcvtqq2pd,
  OP_vcvtqq2ps,
  OP_vcvtsd2usi,
  OP_vcvtss2usi,
  OP_vcvttpd2qq,
  OP_vcvttpd2udq,
  OP_vcvttpd2uqq,
  OP_vcvttps2qq,
  OP_vcvttps2udq,
  OP_vcvttps2uqq,
  OP_vcvttsd2usi,
  OP_vcvttss2usi,
  OP_vcvtudq2pd,
  OP_vcvtudq2ps,
  OP_vcvtuqq2pd,
  OP_vcvtuqq2ps,
  OP_vcvtusi2sd,
  OP_vcvtusi2ss,
  OP_vdbpsadbw,
  OP_vexp2pd,
  OP_vexp2ps,
  OP_vexpandpd,
  OP_vexpandps,
  OP_vextractf32x4,
  OP_vextractf32x8,
  OP_vextractf64x2,
  OP_vextractf64x4,
  OP_vextracti32x4,
  OP_vextracti32x8,
  OP_vextracti64x2,
  OP_vextracti64x4,
  OP_vfixupimmpd,
  OP_vfixupimmps,
  OP_vfixupimmsd,
  OP_vfixupimmss,
  OP_vfpclasspd,
  OP_vfpclassps,
  OP_vfpclasssd,
  OP_vfpclassss,
  OP_vgatherpf0dpd,
  OP_vgatherpf0dps,
  OP_vgatherpf0qpd,
  OP_vgatherpf0qps,
  OP_vgatherpf1dpd,
  OP_vgatherpf1dps,
  OP_vgatherpf1qpd,
  OP_vgatherpf1qps,
  OP_vgetexppd,
  OP_vgetexpps,
  OP_vgetexpsd,
  OP_vgetexpss,
  OP_vgetmantpd,
  OP_vgetmantps,
  OP_vgetmantsd,
  OP_vgetmantss,
  OP_vinsertf32x4,
  OP_vinsertf32x8,
  OP_vinsertf64x2,
  OP_vinsertf64x4,
  OP_vinserti32x4,
  OP_vinserti32x8,
  OP_vinserti64x2,
  OP_vinserti64x4,
  OP_vmovdqa32,
  OP_vmovdqa64,
  OP_vmovdqu16,
  OP_vmovdqu32,
  OP_vmovdqu64,
  OP_vmovdqu8,
  OP_vpabsq,
  OP_vpandd,
  OP_vpandnd,
  OP_vpandnq,
  OP_vpandq,
  OP_vpblendmb,
  OP_vpblendmd,
  OP_vpblendmq,
  OP_vpblendmw,
  OP_vpbroadcastmb2q,
  OP_vpbroadcastmw2d,
  OP_vpcmpb,
  OP_vpcmpd,
  OP_vpcmpq,
  OP_vpcmpub,
  OP_vpcmpud,
  OP_vpcmpuq,
  OP_vpcmpuw,
  OP_vpcmpw,
  OP_vpcompressd,
  OP_vpcompressq,
  OP_vpconflictd,
  OP_vpconflictq,
  OP_vpermb,
  OP_vpermi2b,
  OP_vpermi2d,
  OP_vpermi2pd,
  OP_vpermi2ps,
  OP_vpermi2q,
  OP_vpermi2w,
  OP_vpermt2b,
  OP_vpermt2d,
  OP_vpermt2pd,
  OP_vpermt2ps,
  OP_vpermt2q,
  OP_vpermt2w,
  OP_vpermw,
  OP_vpexpandd,
  OP_vpexpandq,
  OP_vpextrq,
  OP_vpinsrq,
  OP_vplzcntd,
  OP_vplzcntq,
  OP_vpmadd52huq,
  OP_vpmadd52luq,
  OP_vpmaxsq,
  OP_vpmaxuq,
  OP_vpminsq,
  OP_vpminuq,
  OP_vpmovb2m,
  OP_vpmovd2m,
  OP_vpmovdb,
  OP_vpmovdw,
  OP_vpmovm2b,
  OP_vpmovm2d,
  OP_vpmovm2q,
  OP_vpmovm2w,
  OP_vpmovq2m,
  OP_vpmovqb,
  OP_vpmovqd,
  OP_vpmovqw,
  OP_vpmovsdb,
  OP_vpmovsdw,
  OP_vpmovsqb,
  OP_vpmovsqd,
  OP_vpmovsqw,
  OP_vpmovswb,
  OP_vpmovusdb,
  OP_vpmovusdw,
  OP_vpmovusqb,
  OP_vpmovusqd,
  OP_vpmovusqw,
  OP_vpmovuswb,
  OP_vpmovw2m,
  OP_vpmovwb,
  OP_vpmullq,
  OP_vpord,
  OP_vporq,
  OP_vprold,
  OP_vprolq,
  OP_vprolvd,
  OP_vprolvq,
  OP_vprord,
  OP_vprorq,
  OP_vprorvd,
  OP_vprorvq,
  OP_vpscatterdd,
  OP_vpscatterdq,
  OP_vpscatterqd,
  OP_vpscatterqq,
  OP_vpsllvw,
  OP_vpsraq,
  OP_vpsravq,
  OP_vpsravw,
  OP_vpsrlvw,
  OP_vpternlogd,
  OP_vpternlogq,
  OP_vptestmb,
  OP_vptestmd,
  OP_vptestmq,
  OP_vptestmw,
  OP_vptestnmb,
  OP_vptestnmd,
  OP_vptestnmq,
  OP_vptestnmw,
  OP_vpxord,
  OP_vpxorq,
  OP_vrangepd,
  OP_vrangeps,
  OP_vrangesd,
  OP_vrangess,
  OP_vrcp14pd,
  OP_vrcp14ps,
  OP_vrcp14sd,
  OP_vrcp14ss,
  OP_vrcp28pd,
  OP_vrcp28ps,
  OP_vrcp28sd,
  OP_vrcp28ss,
  OP_vreducepd,
  OP_vreduceps,
  OP_vreducesd,
  OP_vreducess,
  OP_vrndscalepd,
  OP_vrndscaleps,
  OP_vrndscalesd,
  OP_vrndscaless,
  OP_vrsqrt14pd,
  OP_vrsqrt14ps,
  OP_vrsqrt14sd,
  OP_vrsqrt14ss,
  OP_vrsqrt28pd,
  OP_vrsqrt28ps,
  OP_vrsqrt28sd,
  OP_vrsqrt28ss,
  OP_vscalefpd,
  OP_vscalefps,
  OP_vscalefsd,
  OP_vscalefss,
  OP_vscatterdpd,
  OP_vscatterdps,
  OP_vscatterqpd,
  OP_vscatterqps,
  OP_vscatterpf0dpd,
  OP_vscatterpf0dps,
  OP_vscatterpf0qpd,
  OP_vscatterpf0qps,
  OP_vscatterpf1dpd,
  OP_vscatterpf1dps,
  OP_vscatterpf1qpd,
  OP_vscatterpf1qps,
  OP_vshuff32x4,
  OP_vshuff64x2,
  OP_vshufi32x4,
  OP_vshufi64x2,
  OP_sha1msg1,
  OP_sha1msg2,
  OP_sha1nexte,
  OP_sha1rnds4,
  OP_sha256msg1,
  OP_sha256msg2,
  OP_sha256rnds2,
  OP_bndcl,
  OP_bndcn,
  OP_bndcu,
  OP_bndldx,
  OP_bndmk,
  OP_bndmov,
  OP_bndstx,
  OP_ptwrite,
  OP_monitorx,
  OP_mwaitx,
  OP_rdpkru,
  OP_wrpkru,
  OP_encls,
  OP_enclu,
  OP_enclv,
  OP_vpdpbusd,
  OP_vpdpbusds,
  OP_vpdpwssd,
  OP_vpdpwssds,
  OP_vcvtne2ps2bf16,
  OP_vcvtneps2bf16,
  OP_vdpbf16ps,
  OP_vpopcntd,
  OP_vpopcntq,
  OP_clac,
  OP_stac,
  OP_xsaves32,
  OP_xsaves64,
  OP_xrstors32,
  OP_xrstors64,
  OP_xsusldtrk,
  OP_xresldtrk ,
  OP_FIRST = OP_add,
  OP_LAST = OP_AFTER_LAST - 1
}
 

Detailed Description

Instruction opcode constants for IA-32 and AMD64.

Macro Definition Documentation

◆ OP_cbw

#define OP_cbw   OP_cwde

Alternative opcode name for 16-bit version.

◆ OP_cdqe

#define OP_cdqe   OP_cwde

Alternative opcode name for 64-bit version.

◆ OP_cmova

#define OP_cmova   OP_cmovnbe

Alternative opcode name.

◆ OP_cmovae

#define OP_cmovae   OP_cmovnb

Alternative opcode name.

◆ OP_cmove

#define OP_cmove   OP_cmovz

Alternative opcode name.

◆ OP_cmovg

#define OP_cmovg   OP_cmovnle

Alternative opcode name.

◆ OP_cmovge

#define OP_cmovge   OP_cmovnl

Alternative opcode name.

◆ OP_cmovna

#define OP_cmovna   OP_cmovbe

Alternative opcode name.

◆ OP_cmovnae

#define OP_cmovnae   OP_cmovb

Alternative opcode name.

◆ OP_cmovne

#define OP_cmovne   OP_cmovnz

Alternative opcode name.

◆ OP_cmpxchg16b

#define OP_cmpxchg16b   OP_cmpxchg8b

Alternative opcode name for 64-bit version.

◆ OP_cqo

#define OP_cqo   OP_cdq

Alternative opcode name for 64-bit version.

◆ OP_cwd

#define OP_cwd   OP_cdq

Alternative opcode name for 16-bit version.

◆ OP_ja

#define OP_ja   OP_jnbe

Alternative opcode name.

◆ OP_ja_short

#define OP_ja_short   OP_jnbe_short

Alternative opcode name.

◆ OP_jae

#define OP_jae   OP_jnb

Alternative opcode name.

◆ OP_jae_short

#define OP_jae_short   OP_jnb_short

Alternative opcode name.

◆ OP_jcxz

#define OP_jcxz   OP_jecxz

Alternative opcode name for 16-bit version.

◆ OP_je

#define OP_je   OP_jz

Alternative opcode name.

◆ OP_je_short

#define OP_je_short   OP_jz_short

Alternative opcode name.

◆ OP_jg

#define OP_jg   OP_jnle

Alternative opcode name.

◆ OP_jg_short

#define OP_jg_short   OP_jnle_short

Alternative opcode name.

◆ OP_jge

#define OP_jge   OP_jnl

Alternative opcode name.

◆ OP_jge_short

#define OP_jge_short   OP_jnl_short

Alternative opcode name.

◆ OP_jna

#define OP_jna   OP_jbe

Alternative opcode name.

◆ OP_jna_short

#define OP_jna_short   OP_jbe_short

Alternative opcode name.

◆ OP_jnae

#define OP_jnae   OP_jb

Alternative opcode name.

◆ OP_jnae_short

#define OP_jnae_short   OP_jb_short

Alternative opcode name.

◆ OP_jne

#define OP_jne   OP_jnz

Alternative opcode name.

◆ OP_jne_short

#define OP_jne_short   OP_jnz_short

Alternative opcode name.

◆ OP_jrcxz

#define OP_jrcxz   OP_jecxz

Alternative opcode name for 64-bit version.

◆ OP_load

#define OP_load   OP_mov_ld

Platform-independent opcode name for load.

◆ OP_movhlps

#define OP_movhlps   OP_movlps

Alternative opcode name for reg-reg version.

◆ OP_movlhps

#define OP_movlhps   OP_movhps

Alternative opcode name for reg-reg version.

◆ OP_pextrq

#define OP_pextrq   OP_pextrd

Alternative opcode name for 64-bit version.

◆ OP_pinsrq

#define OP_pinsrq   OP_pinsrd

Alternative opcode name for 64-bit version.

◆ OP_sal

#define OP_sal   OP_shl

Alternative opcode name.

◆ OP_seta

#define OP_seta   OP_setnbe

Alternative opcode name.

◆ OP_setae

#define OP_setae   OP_setnb

Alternative opcode name.

◆ OP_sete

#define OP_sete   OP_setz

Alternative opcode name.

◆ OP_setg

#define OP_setg   OP_setnle

Alternative opcode name.

◆ OP_setge

#define OP_setge   OP_setnl

Alternative opcode name.

◆ OP_setna

#define OP_setna   OP_setbe

Alternative opcode name.

◆ OP_setnae

#define OP_setnae   OP_setb

Alternative opcode name.

◆ OP_setne

#define OP_setne   OP_setnz

Alternative opcode name.

◆ OP_store

#define OP_store   OP_mov_st

Platform-independent opcode name for store.

◆ OP_ud2a

#define OP_ud2a   OP_ud2

Deprecated opcode name for ud2.

◆ OP_ud2b

#define OP_ud2b   OP_ud1

Deprecated opcode name for ud1.

◆ OP_vmovhlps

#define OP_vmovhlps   OP_vmovlps

Alternative opcode name for reg-reg version.

◆ OP_vmovlhps

#define OP_vmovlhps   OP_vmovhps

Alternative opcode name for reg-reg version.

◆ OP_vpextrq

#define OP_vpextrq   OP_vpextrd

Alternative opcode name for 64-bit version.

◆ OP_vpinsrq

#define OP_vpinsrq   OP_vpinsrd

Alternative opcode name for 64-bit version.

◆ OP_wait

#define OP_wait   OP_fwait

Alternative opcode name.

Enumeration Type Documentation

◆ anonymous enum

anonymous enum

Opcode constants for use in the instr_t data structure.

Enumerator
OP_UNDECODED 

INVALID opcode

OP_CONTD 

UNDECODED opcode

OP_LABEL 

CONTD opcode

OP_add 

LABEL opcode IA-32/AMD64 add opcode.

OP_or 

IA-32/AMD64 or opcode.

OP_adc 

IA-32/AMD64 adc opcode.

OP_sbb 

IA-32/AMD64 sbb opcode.

OP_and 

IA-32/AMD64 and opcode.

OP_daa 

IA-32/AMD64 daa opcode.

OP_sub 

IA-32/AMD64 sub opcode.

OP_das 

IA-32/AMD64 das opcode.

OP_xor 

IA-32/AMD64 xor opcode.

OP_aaa 

IA-32/AMD64 aaa opcode.

OP_cmp 

IA-32/AMD64 cmp opcode.

OP_aas 

IA-32/AMD64 aas opcode.

OP_inc 

IA-32/AMD64 inc opcode.

OP_dec 

IA-32/AMD64 dec opcode.

OP_push 

IA-32/AMD64 push opcode.

OP_push_imm 

IA-32/AMD64 push_imm opcode.

OP_pop 

IA-32/AMD64 pop opcode.

OP_pusha 

IA-32/AMD64 pusha opcode.

OP_popa 

IA-32/AMD64 popa opcode.

OP_bound 

IA-32/AMD64 bound opcode.

OP_arpl 

IA-32/AMD64 arpl opcode.

OP_imul 

IA-32/AMD64 imul opcode.

OP_jo_short 

IA-32/AMD64 jo_short opcode.

OP_jno_short 

IA-32/AMD64 jno_short opcode.

OP_jb_short 

IA-32/AMD64 jb_short opcode.

OP_jnb_short 

IA-32/AMD64 jnb_short opcode.

OP_jz_short 

IA-32/AMD64 jz_short opcode.

OP_jnz_short 

IA-32/AMD64 jnz_short opcode.

OP_jbe_short 

IA-32/AMD64 jbe_short opcode.

OP_jnbe_short 

IA-32/AMD64 jnbe_short opcode.

OP_js_short 

IA-32/AMD64 js_short opcode.

OP_jns_short 

IA-32/AMD64 jns_short opcode.

OP_jp_short 

IA-32/AMD64 jp_short opcode.

OP_jnp_short 

IA-32/AMD64 jnp_short opcode.

OP_jl_short 

IA-32/AMD64 jl_short opcode.

OP_jnl_short 

IA-32/AMD64 jnl_short opcode.

OP_jle_short 

IA-32/AMD64 jle_short opcode.

OP_jnle_short 

IA-32/AMD64 jnle_short opcode.

OP_call 

IA-32/AMD64 call opcode.

OP_call_ind 

IA-32/AMD64 call_ind opcode.

OP_call_far 

IA-32/AMD64 call_far opcode.

OP_call_far_ind 

IA-32/AMD64 call_far_ind opcode.

OP_jmp 

IA-32/AMD64 jmp opcode.

OP_jmp_short 

IA-32/AMD64 jmp_short opcode.

OP_jmp_ind 

IA-32/AMD64 jmp_ind opcode.

OP_jmp_far 

IA-32/AMD64 jmp_far opcode.

OP_jmp_far_ind 

IA-32/AMD64 jmp_far_ind opcode.

OP_loopne 

IA-32/AMD64 loopne opcode.

OP_loope 

IA-32/AMD64 loope opcode.

OP_loop 

IA-32/AMD64 loop opcode.

OP_jecxz 

IA-32/AMD64 jecxz opcode.

OP_mov_ld 

IA-32/AMD64 mov_ld opcode.

OP_mov_st 

IA-32/AMD64 mov_st opcode.

OP_mov_imm 

IA-32/AMD64 mov_imm opcode.

OP_mov_seg 

IA-32/AMD64 mov_seg opcode.

OP_mov_priv 

IA-32/AMD64 mov_priv opcode.

OP_test 

IA-32/AMD64 test opcode.

OP_lea 

IA-32/AMD64 lea opcode.

OP_xchg 

IA-32/AMD64 xchg opcode.

OP_cwde 

IA-32/AMD64 cwde opcode.

OP_cdq 

IA-32/AMD64 cdq opcode.

OP_fwait 

IA-32/AMD64 fwait opcode.

OP_pushf 

IA-32/AMD64 pushf opcode.

OP_popf 

IA-32/AMD64 popf opcode.

OP_sahf 

IA-32/AMD64 sahf opcode.

OP_lahf 

IA-32/AMD64 lahf opcode.

OP_ret 

IA-32/AMD64 ret opcode.

OP_ret_far 

IA-32/AMD64 ret_far opcode.

OP_les 

IA-32/AMD64 les opcode.

OP_lds 

IA-32/AMD64 lds opcode.

OP_enter 

IA-32/AMD64 enter opcode.

OP_leave 

IA-32/AMD64 leave opcode.

OP_int3 

IA-32/AMD64 int3 opcode.

OP_int 

IA-32/AMD64 int opcode.

OP_into 

IA-32/AMD64 into opcode.

OP_iret 

IA-32/AMD64 iret opcode.

OP_aam 

IA-32/AMD64 aam opcode.

OP_aad 

IA-32/AMD64 aad opcode.

OP_xlat 

IA-32/AMD64 xlat opcode.

OP_in 

IA-32/AMD64 in opcode.

OP_out 

IA-32/AMD64 out opcode.

OP_hlt 

IA-32/AMD64 hlt opcode.

OP_cmc 

IA-32/AMD64 cmc opcode.

OP_clc 

IA-32/AMD64 clc opcode.

OP_stc 

IA-32/AMD64 stc opcode.

OP_cli 

IA-32/AMD64 cli opcode.

OP_sti 

IA-32/AMD64 sti opcode.

OP_cld 

IA-32/AMD64 cld opcode.

OP_std 

IA-32/AMD64 std opcode.

OP_lar 

IA-32/AMD64 lar opcode.

OP_lsl 

IA-32/AMD64 lsl opcode.

OP_syscall 

IA-32/AMD64 syscall opcode.

OP_clts 

IA-32/AMD64 clts opcode.

OP_sysret 

IA-32/AMD64 sysret opcode.

OP_invd 

IA-32/AMD64 invd opcode.

OP_wbinvd 

IA-32/AMD64 wbinvd opcode.

OP_ud2 

IA-32/AMD64 ud2 opcode.

OP_nop_modrm 

IA-32/AMD64 nop_modrm opcode.

OP_movntps 

IA-32/AMD64 movntps opcode.

OP_movntpd 

IA-32/AMD64 movntpd opcode.

OP_wrmsr 

IA-32/AMD64 wrmsr opcode.

OP_rdtsc 

IA-32/AMD64 rdtsc opcode.

OP_rdmsr 

IA-32/AMD64 rdmsr opcode.

OP_rdpmc 

IA-32/AMD64 rdpmc opcode.

OP_sysenter 

IA-32/AMD64 sysenter opcode.

OP_sysexit 

IA-32/AMD64 sysexit opcode.

OP_cmovo 

IA-32/AMD64 cmovo opcode.

OP_cmovno 

IA-32/AMD64 cmovno opcode.

OP_cmovb 

IA-32/AMD64 cmovb opcode.

OP_cmovnb 

IA-32/AMD64 cmovnb opcode.

OP_cmovz 

IA-32/AMD64 cmovz opcode.

OP_cmovnz 

IA-32/AMD64 cmovnz opcode.

OP_cmovbe 

IA-32/AMD64 cmovbe opcode.

OP_cmovnbe 

IA-32/AMD64 cmovnbe opcode.

OP_cmovs 

IA-32/AMD64 cmovs opcode.

OP_cmovns 

IA-32/AMD64 cmovns opcode.

OP_cmovp 

IA-32/AMD64 cmovp opcode.

OP_cmovnp 

IA-32/AMD64 cmovnp opcode.

OP_cmovl 

IA-32/AMD64 cmovl opcode.

OP_cmovnl 

IA-32/AMD64 cmovnl opcode.

OP_cmovle 

IA-32/AMD64 cmovle opcode.

OP_cmovnle 

IA-32/AMD64 cmovnle opcode.

OP_punpcklbw 

IA-32/AMD64 punpcklbw opcode.

OP_punpcklwd 

IA-32/AMD64 punpcklwd opcode.

OP_punpckldq 

IA-32/AMD64 punpckldq opcode.

OP_packsswb 

IA-32/AMD64 packsswb opcode.

OP_pcmpgtb 

IA-32/AMD64 pcmpgtb opcode.

OP_pcmpgtw 

IA-32/AMD64 pcmpgtw opcode.

OP_pcmpgtd 

IA-32/AMD64 pcmpgtd opcode.

OP_packuswb 

IA-32/AMD64 packuswb opcode.

OP_punpckhbw 

IA-32/AMD64 punpckhbw opcode.

OP_punpckhwd 

IA-32/AMD64 punpckhwd opcode.

OP_punpckhdq 

IA-32/AMD64 punpckhdq opcode.

OP_packssdw 

IA-32/AMD64 packssdw opcode.

OP_punpcklqdq 

IA-32/AMD64 punpcklqdq opcode.

OP_punpckhqdq 

IA-32/AMD64 punpckhqdq opcode.

OP_movd 

IA-32/AMD64 movd opcode.

OP_movq 

IA-32/AMD64 movq opcode.

OP_movdqu 

IA-32/AMD64 movdqu opcode.

OP_movdqa 

IA-32/AMD64 movdqa opcode.

OP_pshufw 

IA-32/AMD64 pshufw opcode.

OP_pshufd 

IA-32/AMD64 pshufd opcode.

OP_pshufhw 

IA-32/AMD64 pshufhw opcode.

OP_pshuflw 

IA-32/AMD64 pshuflw opcode.

OP_pcmpeqb 

IA-32/AMD64 pcmpeqb opcode.

OP_pcmpeqw 

IA-32/AMD64 pcmpeqw opcode.

OP_pcmpeqd 

IA-32/AMD64 pcmpeqd opcode.

OP_emms 

IA-32/AMD64 emms opcode.

OP_jo 

IA-32/AMD64 jo opcode.

OP_jno 

IA-32/AMD64 jno opcode.

OP_jb 

IA-32/AMD64 jb opcode.

OP_jnb 

IA-32/AMD64 jnb opcode.

OP_jz 

IA-32/AMD64 jz opcode.

OP_jnz 

IA-32/AMD64 jnz opcode.

OP_jbe 

IA-32/AMD64 jbe opcode.

OP_jnbe 

IA-32/AMD64 jnbe opcode.

OP_js 

IA-32/AMD64 js opcode.

OP_jns 

IA-32/AMD64 jns opcode.

OP_jp 

IA-32/AMD64 jp opcode.

OP_jnp 

IA-32/AMD64 jnp opcode.

OP_jl 

IA-32/AMD64 jl opcode.

OP_jnl 

IA-32/AMD64 jnl opcode.

OP_jle 

IA-32/AMD64 jle opcode.

OP_jnle 

IA-32/AMD64 jnle opcode.

OP_seto 

IA-32/AMD64 seto opcode.

OP_setno 

IA-32/AMD64 setno opcode.

OP_setb 

IA-32/AMD64 setb opcode.

OP_setnb 

IA-32/AMD64 setnb opcode.

OP_setz 

IA-32/AMD64 setz opcode.

OP_setnz 

IA-32/AMD64 setnz opcode.

OP_setbe 

IA-32/AMD64 setbe opcode.

OP_setnbe 

IA-32/AMD64 setnbe opcode.

OP_sets 

IA-32/AMD64 sets opcode.

OP_setns 

IA-32/AMD64 setns opcode.

OP_setp 

IA-32/AMD64 setp opcode.

OP_setnp 

IA-32/AMD64 setnp opcode.

OP_setl 

IA-32/AMD64 setl opcode.

OP_setnl 

IA-32/AMD64 setnl opcode.

OP_setle 

IA-32/AMD64 setle opcode.

OP_setnle 

IA-32/AMD64 setnle opcode.

OP_cpuid 

IA-32/AMD64 cpuid opcode.

OP_bt 

IA-32/AMD64 bt opcode.

OP_shld 

IA-32/AMD64 shld opcode.

OP_rsm 

IA-32/AMD64 rsm opcode.

OP_bts 

IA-32/AMD64 bts opcode.

OP_shrd 

IA-32/AMD64 shrd opcode.

OP_cmpxchg 

IA-32/AMD64 cmpxchg opcode.

OP_lss 

IA-32/AMD64 lss opcode.

OP_btr 

IA-32/AMD64 btr opcode.

OP_lfs 

IA-32/AMD64 lfs opcode.

OP_lgs 

IA-32/AMD64 lgs opcode.

OP_movzx 

IA-32/AMD64 movzx opcode.

OP_ud1 

IA-32/AMD64 ud1 opcode.

OP_btc 

IA-32/AMD64 btc opcode.

OP_bsf 

IA-32/AMD64 bsf opcode.

OP_bsr 

IA-32/AMD64 bsr opcode.

OP_movsx 

IA-32/AMD64 movsx opcode.

OP_xadd 

IA-32/AMD64 xadd opcode.

OP_movnti 

IA-32/AMD64 movnti opcode.

OP_pinsrw 

IA-32/AMD64 pinsrw opcode.

OP_pextrw 

IA-32/AMD64 pextrw opcode.

OP_bswap 

IA-32/AMD64 bswap opcode.

OP_psrlw 

IA-32/AMD64 psrlw opcode.

OP_psrld 

IA-32/AMD64 psrld opcode.

OP_psrlq 

IA-32/AMD64 psrlq opcode.

OP_paddq 

IA-32/AMD64 paddq opcode.

OP_pmullw 

IA-32/AMD64 pmullw opcode.

OP_pmovmskb 

IA-32/AMD64 pmovmskb opcode.

OP_psubusb 

IA-32/AMD64 psubusb opcode.

OP_psubusw 

IA-32/AMD64 psubusw opcode.

OP_pminub 

IA-32/AMD64 pminub opcode.

OP_pand 

IA-32/AMD64 pand opcode.

OP_paddusb 

IA-32/AMD64 paddusb opcode.

OP_paddusw 

IA-32/AMD64 paddusw opcode.

OP_pmaxub 

IA-32/AMD64 pmaxub opcode.

OP_pandn 

IA-32/AMD64 pandn opcode.

OP_pavgb 

IA-32/AMD64 pavgb opcode.

OP_psraw 

IA-32/AMD64 psraw opcode.

OP_psrad 

IA-32/AMD64 psrad opcode.

OP_pavgw 

IA-32/AMD64 pavgw opcode.

OP_pmulhuw 

IA-32/AMD64 pmulhuw opcode.

OP_pmulhw 

IA-32/AMD64 pmulhw opcode.

OP_movntq 

IA-32/AMD64 movntq opcode.

OP_movntdq 

IA-32/AMD64 movntdq opcode.

OP_psubsb 

IA-32/AMD64 psubsb opcode.

OP_psubsw 

IA-32/AMD64 psubsw opcode.

OP_pminsw 

IA-32/AMD64 pminsw opcode.

OP_por 

IA-32/AMD64 por opcode.

OP_paddsb 

IA-32/AMD64 paddsb opcode.

OP_paddsw 

IA-32/AMD64 paddsw opcode.

OP_pmaxsw 

IA-32/AMD64 pmaxsw opcode.

OP_pxor 

IA-32/AMD64 pxor opcode.

OP_psllw 

IA-32/AMD64 psllw opcode.

OP_pslld 

IA-32/AMD64 pslld opcode.

OP_psllq 

IA-32/AMD64 psllq opcode.

OP_pmuludq 

IA-32/AMD64 pmuludq opcode.

OP_pmaddwd 

IA-32/AMD64 pmaddwd opcode.

OP_psadbw 

IA-32/AMD64 psadbw opcode.

OP_maskmovq 

IA-32/AMD64 maskmovq opcode.

OP_maskmovdqu 

IA-32/AMD64 maskmovdqu opcode.

OP_psubb 

IA-32/AMD64 psubb opcode.

OP_psubw 

IA-32/AMD64 psubw opcode.

OP_psubd 

IA-32/AMD64 psubd opcode.

OP_psubq 

IA-32/AMD64 psubq opcode.

OP_paddb 

IA-32/AMD64 paddb opcode.

OP_paddw 

IA-32/AMD64 paddw opcode.

OP_paddd 

IA-32/AMD64 paddd opcode.

OP_psrldq 

IA-32/AMD64 psrldq opcode.

OP_pslldq 

IA-32/AMD64 pslldq opcode.

OP_rol 

IA-32/AMD64 rol opcode.

OP_ror 

IA-32/AMD64 ror opcode.

OP_rcl 

IA-32/AMD64 rcl opcode.

OP_rcr 

IA-32/AMD64 rcr opcode.

OP_shl 

IA-32/AMD64 shl opcode.

OP_shr 

IA-32/AMD64 shr opcode.

OP_sar 

IA-32/AMD64 sar opcode.

OP_not 

IA-32/AMD64 not opcode.

OP_neg 

IA-32/AMD64 neg opcode.

OP_mul 

IA-32/AMD64 mul opcode.

OP_div 

IA-32/AMD64 div opcode.

OP_idiv 

IA-32/AMD64 idiv opcode.

OP_sldt 

IA-32/AMD64 sldt opcode.

OP_str 

IA-32/AMD64 str opcode.

OP_lldt 

IA-32/AMD64 lldt opcode.

OP_ltr 

IA-32/AMD64 ltr opcode.

OP_verr 

IA-32/AMD64 verr opcode.

OP_verw 

IA-32/AMD64 verw opcode.

OP_sgdt 

IA-32/AMD64 sgdt opcode.

OP_sidt 

IA-32/AMD64 sidt opcode.

OP_lgdt 

IA-32/AMD64 lgdt opcode.

OP_lidt 

IA-32/AMD64 lidt opcode.

OP_smsw 

IA-32/AMD64 smsw opcode.

OP_lmsw 

IA-32/AMD64 lmsw opcode.

OP_invlpg 

IA-32/AMD64 invlpg opcode.

OP_cmpxchg8b 

IA-32/AMD64 cmpxchg8b opcode.

OP_fxsave32 

IA-32/AMD64 fxsave opcode.

OP_fxrstor32 

IA-32/AMD64 fxrstor opcode.

OP_ldmxcsr 

IA-32/AMD64 ldmxcsr opcode.

OP_stmxcsr 

IA-32/AMD64 stmxcsr opcode.

OP_lfence 

IA-32/AMD64 lfence opcode.

OP_mfence 

IA-32/AMD64 mfence opcode.

OP_clflush 

IA-32/AMD64 clflush opcode.

OP_sfence 

IA-32/AMD64 sfence opcode.

OP_prefetchnta 

IA-32/AMD64 prefetchnta opcode.

OP_prefetcht0 

IA-32/AMD64 prefetcht0 opcode.

OP_prefetcht1 

IA-32/AMD64 prefetcht1 opcode.

OP_prefetcht2 

IA-32/AMD64 prefetcht2 opcode.

OP_prefetch 

IA-32/AMD64 prefetch opcode.

OP_prefetchw 

IA-32/AMD64 prefetchw opcode.

OP_movups 

IA-32/AMD64 movups opcode.

OP_movss 

IA-32/AMD64 movss opcode.

OP_movupd 

IA-32/AMD64 movupd opcode.

OP_movsd 

IA-32/AMD64 movsd opcode.

OP_movlps 

IA-32/AMD64 movlps opcode.

OP_movlpd 

IA-32/AMD64 movlpd opcode.

OP_unpcklps 

IA-32/AMD64 unpcklps opcode.

OP_unpcklpd 

IA-32/AMD64 unpcklpd opcode.

OP_unpckhps 

IA-32/AMD64 unpckhps opcode.

OP_unpckhpd 

IA-32/AMD64 unpckhpd opcode.

OP_movhps 

IA-32/AMD64 movhps opcode.

OP_movhpd 

IA-32/AMD64 movhpd opcode.

OP_movaps 

IA-32/AMD64 movaps opcode.

OP_movapd 

IA-32/AMD64 movapd opcode.

OP_cvtpi2ps 

IA-32/AMD64 cvtpi2ps opcode.

OP_cvtsi2ss 

IA-32/AMD64 cvtsi2ss opcode.

OP_cvtpi2pd 

IA-32/AMD64 cvtpi2pd opcode.

OP_cvtsi2sd 

IA-32/AMD64 cvtsi2sd opcode.

OP_cvttps2pi 

IA-32/AMD64 cvttps2pi opcode.

OP_cvttss2si 

IA-32/AMD64 cvttss2si opcode.

OP_cvttpd2pi 

IA-32/AMD64 cvttpd2pi opcode.

OP_cvttsd2si 

IA-32/AMD64 cvttsd2si opcode.

OP_cvtps2pi 

IA-32/AMD64 cvtps2pi opcode.

OP_cvtss2si 

IA-32/AMD64 cvtss2si opcode.

OP_cvtpd2pi 

IA-32/AMD64 cvtpd2pi opcode.

OP_cvtsd2si 

IA-32/AMD64 cvtsd2si opcode.

OP_ucomiss 

IA-32/AMD64 ucomiss opcode.

OP_ucomisd 

IA-32/AMD64 ucomisd opcode.

OP_comiss 

IA-32/AMD64 comiss opcode.

OP_comisd 

IA-32/AMD64 comisd opcode.

OP_movmskps 

IA-32/AMD64 movmskps opcode.

OP_movmskpd 

IA-32/AMD64 movmskpd opcode.

OP_sqrtps 

IA-32/AMD64 sqrtps opcode.

OP_sqrtss 

IA-32/AMD64 sqrtss opcode.

OP_sqrtpd 

IA-32/AMD64 sqrtpd opcode.

OP_sqrtsd 

IA-32/AMD64 sqrtsd opcode.

OP_rsqrtps 

IA-32/AMD64 rsqrtps opcode.

OP_rsqrtss 

IA-32/AMD64 rsqrtss opcode.

OP_rcpps 

IA-32/AMD64 rcpps opcode.

OP_rcpss 

IA-32/AMD64 rcpss opcode.

OP_andps 

IA-32/AMD64 andps opcode.

OP_andpd 

IA-32/AMD64 andpd opcode.

OP_andnps 

IA-32/AMD64 andnps opcode.

OP_andnpd 

IA-32/AMD64 andnpd opcode.

OP_orps 

IA-32/AMD64 orps opcode.

OP_orpd 

IA-32/AMD64 orpd opcode.

OP_xorps 

IA-32/AMD64 xorps opcode.

OP_xorpd 

IA-32/AMD64 xorpd opcode.

OP_addps 

IA-32/AMD64 addps opcode.

OP_addss 

IA-32/AMD64 addss opcode.

OP_addpd 

IA-32/AMD64 addpd opcode.

OP_addsd 

IA-32/AMD64 addsd opcode.

OP_mulps 

IA-32/AMD64 mulps opcode.

OP_mulss 

IA-32/AMD64 mulss opcode.

OP_mulpd 

IA-32/AMD64 mulpd opcode.

OP_mulsd 

IA-32/AMD64 mulsd opcode.

OP_cvtps2pd 

IA-32/AMD64 cvtps2pd opcode.

OP_cvtss2sd 

IA-32/AMD64 cvtss2sd opcode.

OP_cvtpd2ps 

IA-32/AMD64 cvtpd2ps opcode.

OP_cvtsd2ss 

IA-32/AMD64 cvtsd2ss opcode.

OP_cvtdq2ps 

IA-32/AMD64 cvtdq2ps opcode.

OP_cvttps2dq 

IA-32/AMD64 cvttps2dq opcode.

OP_cvtps2dq 

IA-32/AMD64 cvtps2dq opcode.

OP_subps 

IA-32/AMD64 subps opcode.

OP_subss 

IA-32/AMD64 subss opcode.

OP_subpd 

IA-32/AMD64 subpd opcode.

OP_subsd 

IA-32/AMD64 subsd opcode.

OP_minps 

IA-32/AMD64 minps opcode.

OP_minss 

IA-32/AMD64 minss opcode.

OP_minpd 

IA-32/AMD64 minpd opcode.

OP_minsd 

IA-32/AMD64 minsd opcode.

OP_divps 

IA-32/AMD64 divps opcode.

OP_divss 

IA-32/AMD64 divss opcode.

OP_divpd 

IA-32/AMD64 divpd opcode.

OP_divsd 

IA-32/AMD64 divsd opcode.

OP_maxps 

IA-32/AMD64 maxps opcode.

OP_maxss 

IA-32/AMD64 maxss opcode.

OP_maxpd 

IA-32/AMD64 maxpd opcode.

OP_maxsd 

IA-32/AMD64 maxsd opcode.

OP_cmpps 

IA-32/AMD64 cmpps opcode.

OP_cmpss 

IA-32/AMD64 cmpss opcode.

OP_cmppd 

IA-32/AMD64 cmppd opcode.

OP_cmpsd 

IA-32/AMD64 cmpsd opcode.

OP_shufps 

IA-32/AMD64 shufps opcode.

OP_shufpd 

IA-32/AMD64 shufpd opcode.

OP_cvtdq2pd 

IA-32/AMD64 cvtdq2pd opcode.

OP_cvttpd2dq 

IA-32/AMD64 cvttpd2dq opcode.

OP_cvtpd2dq 

IA-32/AMD64 cvtpd2dq opcode.

OP_nop 

IA-32/AMD64 nop opcode.

OP_pause 

IA-32/AMD64 pause opcode.

OP_ins 

IA-32/AMD64 ins opcode.

OP_rep_ins 

IA-32/AMD64 rep_ins opcode.

OP_outs 

IA-32/AMD64 outs opcode.

OP_rep_outs 

IA-32/AMD64 rep_outs opcode.

OP_movs 

IA-32/AMD64 movs opcode.

OP_rep_movs 

IA-32/AMD64 rep_movs opcode.

OP_stos 

IA-32/AMD64 stos opcode.

OP_rep_stos 

IA-32/AMD64 rep_stos opcode.

OP_lods 

IA-32/AMD64 lods opcode.

OP_rep_lods 

IA-32/AMD64 rep_lods opcode.

OP_cmps 

IA-32/AMD64 cmps opcode.

OP_rep_cmps 

IA-32/AMD64 rep_cmps opcode.

OP_repne_cmps 

IA-32/AMD64 repne_cmps opcode.

OP_scas 

IA-32/AMD64 scas opcode.

OP_rep_scas 

IA-32/AMD64 rep_scas opcode.

OP_repne_scas 

IA-32/AMD64 repne_scas opcode.

OP_fadd 

IA-32/AMD64 fadd opcode.

OP_fmul 

IA-32/AMD64 fmul opcode.

OP_fcom 

IA-32/AMD64 fcom opcode.

OP_fcomp 

IA-32/AMD64 fcomp opcode.

OP_fsub 

IA-32/AMD64 fsub opcode.

OP_fsubr 

IA-32/AMD64 fsubr opcode.

OP_fdiv 

IA-32/AMD64 fdiv opcode.

OP_fdivr 

IA-32/AMD64 fdivr opcode.

OP_fld 

IA-32/AMD64 fld opcode.

OP_fst 

IA-32/AMD64 fst opcode.

OP_fstp 

IA-32/AMD64 fstp opcode.

OP_fldenv 

IA-32/AMD64 fldenv opcode.

OP_fldcw 

IA-32/AMD64 fldcw opcode.

OP_fnstenv 

IA-32/AMD64 fnstenv opcode.

OP_fnstcw 

IA-32/AMD64 fnstcw opcode.

OP_fiadd 

IA-32/AMD64 fiadd opcode.

OP_fimul 

IA-32/AMD64 fimul opcode.

OP_ficom 

IA-32/AMD64 ficom opcode.

OP_ficomp 

IA-32/AMD64 ficomp opcode.

OP_fisub 

IA-32/AMD64 fisub opcode.

OP_fisubr 

IA-32/AMD64 fisubr opcode.

OP_fidiv 

IA-32/AMD64 fidiv opcode.

OP_fidivr 

IA-32/AMD64 fidivr opcode.

OP_fild 

IA-32/AMD64 fild opcode.

OP_fist 

IA-32/AMD64 fist opcode.

OP_fistp 

IA-32/AMD64 fistp opcode.

OP_frstor 

IA-32/AMD64 frstor opcode.

OP_fnsave 

IA-32/AMD64 fnsave opcode.

OP_fnstsw 

IA-32/AMD64 fnstsw opcode.

OP_fbld 

IA-32/AMD64 fbld opcode.

OP_fbstp 

IA-32/AMD64 fbstp opcode.

OP_fxch 

IA-32/AMD64 fxch opcode.

OP_fnop 

IA-32/AMD64 fnop opcode.

OP_fchs 

IA-32/AMD64 fchs opcode.

OP_fabs 

IA-32/AMD64 fabs opcode.

OP_ftst 

IA-32/AMD64 ftst opcode.

OP_fxam 

IA-32/AMD64 fxam opcode.

OP_fld1 

IA-32/AMD64 fld1 opcode.

OP_fldl2t 

IA-32/AMD64 fldl2t opcode.

OP_fldl2e 

IA-32/AMD64 fldl2e opcode.

OP_fldpi 

IA-32/AMD64 fldpi opcode.

OP_fldlg2 

IA-32/AMD64 fldlg2 opcode.

OP_fldln2 

IA-32/AMD64 fldln2 opcode.

OP_fldz 

IA-32/AMD64 fldz opcode.

OP_f2xm1 

IA-32/AMD64 f2xm1 opcode.

OP_fyl2x 

IA-32/AMD64 fyl2x opcode.

OP_fptan 

IA-32/AMD64 fptan opcode.

OP_fpatan 

IA-32/AMD64 fpatan opcode.

OP_fxtract 

IA-32/AMD64 fxtract opcode.

OP_fprem1 

IA-32/AMD64 fprem1 opcode.

OP_fdecstp 

IA-32/AMD64 fdecstp opcode.

OP_fincstp 

IA-32/AMD64 fincstp opcode.

OP_fprem 

IA-32/AMD64 fprem opcode.

OP_fyl2xp1 

IA-32/AMD64 fyl2xp1 opcode.

OP_fsqrt 

IA-32/AMD64 fsqrt opcode.

OP_fsincos 

IA-32/AMD64 fsincos opcode.

OP_frndint 

IA-32/AMD64 frndint opcode.

OP_fscale 

IA-32/AMD64 fscale opcode.

OP_fsin 

IA-32/AMD64 fsin opcode.

OP_fcos 

IA-32/AMD64 fcos opcode.

OP_fcmovb 

IA-32/AMD64 fcmovb opcode.

OP_fcmove 

IA-32/AMD64 fcmove opcode.

OP_fcmovbe 

IA-32/AMD64 fcmovbe opcode.

OP_fcmovu 

IA-32/AMD64 fcmovu opcode.

OP_fucompp 

IA-32/AMD64 fucompp opcode.

OP_fcmovnb 

IA-32/AMD64 fcmovnb opcode.

OP_fcmovne 

IA-32/AMD64 fcmovne opcode.

OP_fcmovnbe 

IA-32/AMD64 fcmovnbe opcode.

OP_fcmovnu 

IA-32/AMD64 fcmovnu opcode.

OP_fnclex 

IA-32/AMD64 fnclex opcode.

OP_fninit 

IA-32/AMD64 fninit opcode.

OP_fucomi 

IA-32/AMD64 fucomi opcode.

OP_fcomi 

IA-32/AMD64 fcomi opcode.

OP_ffree 

IA-32/AMD64 ffree opcode.

OP_fucom 

IA-32/AMD64 fucom opcode.

OP_fucomp 

IA-32/AMD64 fucomp opcode.

OP_faddp 

IA-32/AMD64 faddp opcode.

OP_fmulp 

IA-32/AMD64 fmulp opcode.

OP_fcompp 

IA-32/AMD64 fcompp opcode.

OP_fsubrp 

IA-32/AMD64 fsubrp opcode.

OP_fsubp 

IA-32/AMD64 fsubp opcode.

OP_fdivrp 

IA-32/AMD64 fdivrp opcode.

OP_fdivp 

IA-32/AMD64 fdivp opcode.

OP_fucomip 

IA-32/AMD64 fucomip opcode.

OP_fcomip 

IA-32/AMD64 fcomip opcode.

OP_fisttp 

IA-32/AMD64 fisttp opcode.

OP_haddpd 

IA-32/AMD64 haddpd opcode.

OP_haddps 

IA-32/AMD64 haddps opcode.

OP_hsubpd 

IA-32/AMD64 hsubpd opcode.

OP_hsubps 

IA-32/AMD64 hsubps opcode.

OP_addsubpd 

IA-32/AMD64 addsubpd opcode.

OP_addsubps 

IA-32/AMD64 addsubps opcode.

OP_lddqu 

IA-32/AMD64 lddqu opcode.

OP_monitor 

IA-32/AMD64 monitor opcode.

OP_mwait 

IA-32/AMD64 mwait opcode.

OP_movsldup 

IA-32/AMD64 movsldup opcode.

OP_movshdup 

IA-32/AMD64 movshdup opcode.

OP_movddup 

IA-32/AMD64 movddup opcode.

OP_femms 

IA-32/AMD64 femms opcode.

OP_unknown_3dnow 

IA-32/AMD64 unknown_3dnow opcode.

OP_pavgusb 

IA-32/AMD64 pavgusb opcode.

OP_pfadd 

IA-32/AMD64 pfadd opcode.

OP_pfacc 

IA-32/AMD64 pfacc opcode.

OP_pfcmpge 

IA-32/AMD64 pfcmpge opcode.

OP_pfcmpgt 

IA-32/AMD64 pfcmpgt opcode.

OP_pfcmpeq 

IA-32/AMD64 pfcmpeq opcode.

OP_pfmin 

IA-32/AMD64 pfmin opcode.

OP_pfmax 

IA-32/AMD64 pfmax opcode.

OP_pfmul 

IA-32/AMD64 pfmul opcode.

OP_pfrcp 

IA-32/AMD64 pfrcp opcode.

OP_pfrcpit1 

IA-32/AMD64 pfrcpit1 opcode.

OP_pfrcpit2 

IA-32/AMD64 pfrcpit2 opcode.

OP_pfrsqrt 

IA-32/AMD64 pfrsqrt opcode.

OP_pfrsqit1 

IA-32/AMD64 pfrsqit1 opcode.

OP_pmulhrw 

IA-32/AMD64 pmulhrw opcode.

OP_pfsub 

IA-32/AMD64 pfsub opcode.

OP_pfsubr 

IA-32/AMD64 pfsubr opcode.

OP_pi2fd 

IA-32/AMD64 pi2fd opcode.

OP_pf2id 

IA-32/AMD64 pf2id opcode.

OP_pi2fw 

IA-32/AMD64 pi2fw opcode.

OP_pf2iw 

IA-32/AMD64 pf2iw opcode.

OP_pfnacc 

IA-32/AMD64 pfnacc opcode.

OP_pfpnacc 

IA-32/AMD64 pfpnacc opcode.

OP_pswapd 

IA-32/AMD64 pswapd opcode.

OP_pshufb 

IA-32/AMD64 pshufb opcode.

OP_phaddw 

IA-32/AMD64 phaddw opcode.

OP_phaddd 

IA-32/AMD64 phaddd opcode.

OP_phaddsw 

IA-32/AMD64 phaddsw opcode.

OP_pmaddubsw 

IA-32/AMD64 pmaddubsw opcode.

OP_phsubw 

IA-32/AMD64 phsubw opcode.

OP_phsubd 

IA-32/AMD64 phsubd opcode.

OP_phsubsw 

IA-32/AMD64 phsubsw opcode.

OP_psignb 

IA-32/AMD64 psignb opcode.

OP_psignw 

IA-32/AMD64 psignw opcode.

OP_psignd 

IA-32/AMD64 psignd opcode.

OP_pmulhrsw 

IA-32/AMD64 pmulhrsw opcode.

OP_pabsb 

IA-32/AMD64 pabsb opcode.

OP_pabsw 

IA-32/AMD64 pabsw opcode.

OP_pabsd 

IA-32/AMD64 pabsd opcode.

OP_palignr 

IA-32/AMD64 palignr opcode.

OP_popcnt 

IA-32/AMD64 popcnt opcode.

OP_movntss 

IA-32/AMD64 movntss opcode.

OP_movntsd 

IA-32/AMD64 movntsd opcode.

OP_extrq 

IA-32/AMD64 extrq opcode.

OP_insertq 

IA-32/AMD64 insertq opcode.

OP_lzcnt 

IA-32/AMD64 lzcnt opcode.

OP_pblendvb 

IA-32/AMD64 pblendvb opcode.

OP_blendvps 

IA-32/AMD64 blendvps opcode.

OP_blendvpd 

IA-32/AMD64 blendvpd opcode.

OP_ptest 

IA-32/AMD64 ptest opcode.

OP_pmovsxbw 

IA-32/AMD64 pmovsxbw opcode.

OP_pmovsxbd 

IA-32/AMD64 pmovsxbd opcode.

OP_pmovsxbq 

IA-32/AMD64 pmovsxbq opcode.

OP_pmovsxwd 

IA-32/AMD64 pmovsxwd opcode.

OP_pmovsxwq 

IA-32/AMD64 pmovsxwq opcode.

OP_pmovsxdq 

IA-32/AMD64 pmovsxdq opcode.

OP_pmuldq 

IA-32/AMD64 pmuldq opcode.

OP_pcmpeqq 

IA-32/AMD64 pcmpeqq opcode.

OP_movntdqa 

IA-32/AMD64 movntdqa opcode.

OP_packusdw 

IA-32/AMD64 packusdw opcode.

OP_pmovzxbw 

IA-32/AMD64 pmovzxbw opcode.

OP_pmovzxbd 

IA-32/AMD64 pmovzxbd opcode.

OP_pmovzxbq 

IA-32/AMD64 pmovzxbq opcode.

OP_pmovzxwd 

IA-32/AMD64 pmovzxwd opcode.

OP_pmovzxwq 

IA-32/AMD64 pmovzxwq opcode.

OP_pmovzxdq 

IA-32/AMD64 pmovzxdq opcode.

OP_pcmpgtq 

IA-32/AMD64 pcmpgtq opcode.

OP_pminsb 

IA-32/AMD64 pminsb opcode.

OP_pminsd 

IA-32/AMD64 pminsd opcode.

OP_pminuw 

IA-32/AMD64 pminuw opcode.

OP_pminud 

IA-32/AMD64 pminud opcode.

OP_pmaxsb 

IA-32/AMD64 pmaxsb opcode.

OP_pmaxsd 

IA-32/AMD64 pmaxsd opcode.

OP_pmaxuw 

IA-32/AMD64 pmaxuw opcode.

OP_pmaxud 

IA-32/AMD64 pmaxud opcode.

OP_pmulld 

IA-32/AMD64 pmulld opcode.

OP_phminposuw 

IA-32/AMD64 phminposuw opcode.

OP_crc32 

IA-32/AMD64 crc32 opcode.

OP_pextrb 

IA-32/AMD64 pextrb opcode.

OP_pextrd 

IA-32/AMD64 pextrd opcode.

OP_extractps 

IA-32/AMD64 extractps opcode.

OP_roundps 

IA-32/AMD64 roundps opcode.

OP_roundpd 

IA-32/AMD64 roundpd opcode.

OP_roundss 

IA-32/AMD64 roundss opcode.

OP_roundsd 

IA-32/AMD64 roundsd opcode.

OP_blendps 

IA-32/AMD64 blendps opcode.

OP_blendpd 

IA-32/AMD64 blendpd opcode.

OP_pblendw 

IA-32/AMD64 pblendw opcode.

OP_pinsrb 

IA-32/AMD64 pinsrb opcode.

OP_insertps 

IA-32/AMD64 insertps opcode.

OP_pinsrd 

IA-32/AMD64 pinsrd opcode.

OP_dpps 

IA-32/AMD64 dpps opcode.

OP_dppd 

IA-32/AMD64 dppd opcode.

OP_mpsadbw 

IA-32/AMD64 mpsadbw opcode.

OP_pcmpestrm 

IA-32/AMD64 pcmpestrm opcode.

OP_pcmpestri 

IA-32/AMD64 pcmpestri opcode.

OP_pcmpistrm 

IA-32/AMD64 pcmpistrm opcode.

OP_pcmpistri 

IA-32/AMD64 pcmpistri opcode.

OP_movsxd 

IA-32/AMD64 movsxd opcode.

OP_swapgs 

IA-32/AMD64 swapgs opcode.

OP_vmcall 

IA-32/AMD64 vmcall opcode.

OP_vmlaunch 

IA-32/AMD64 vmlaunch opcode.

OP_vmresume 

IA-32/AMD64 vmresume opcode.

OP_vmxoff 

IA-32/AMD64 vmxoff opcode.

OP_vmptrst 

IA-32/AMD64 vmptrst opcode.

OP_vmptrld 

IA-32/AMD64 vmptrld opcode.

OP_vmxon 

IA-32/AMD64 vmxon opcode.

OP_vmclear 

IA-32/AMD64 vmclear opcode.

OP_vmread 

IA-32/AMD64 vmread opcode.

OP_vmwrite 

IA-32/AMD64 vmwrite opcode.

OP_int1 

IA-32/AMD64 int1 opcode.

OP_salc 

IA-32/AMD64 salc opcode.

OP_ffreep 

IA-32/AMD64 ffreep opcode.

OP_vmrun 

IA-32/AMD64 vmrun opcode.

OP_vmmcall 

IA-32/AMD64 vmmcall opcode.

OP_vmload 

IA-32/AMD64 vmload opcode.

OP_vmsave 

IA-32/AMD64 vmsave opcode.

OP_stgi 

IA-32/AMD64 stgi opcode.

OP_clgi 

IA-32/AMD64 clgi opcode.

OP_skinit 

IA-32/AMD64 skinit opcode.

OP_invlpga 

IA-32/AMD64 invlpga opcode.

OP_rdtscp 

IA-32/AMD64 rdtscp opcode.

OP_invept 

IA-32/AMD64 invept opcode.

OP_invvpid 

IA-32/AMD64 invvpid opcode.

OP_pclmulqdq 

IA-32/AMD64 pclmulqdq opcode.

OP_aesimc 

IA-32/AMD64 aesimc opcode.

OP_aesenc 

IA-32/AMD64 aesenc opcode.

OP_aesenclast 

IA-32/AMD64 aesenclast opcode.

OP_aesdec 

IA-32/AMD64 aesdec opcode.

OP_aesdeclast 

IA-32/AMD64 aesdeclast opcode.

OP_aeskeygenassist 

IA-32/AMD64 aeskeygenassist opcode.

OP_movbe 

IA-32/AMD64 movbe opcode.

OP_xgetbv 

IA-32/AMD64 xgetbv opcode.

OP_xsetbv 

IA-32/AMD64 xsetbv opcode.

OP_xsave32 

IA-32/AMD64 xsave opcode.

OP_xrstor32 

IA-32/AMD64 xrstor opcode.

OP_xsaveopt32 

IA-32/AMD64 xsaveopt opcode.

OP_vmovss 

IA-32/AMD64 vmovss opcode.

OP_vmovsd 

IA-32/AMD64 vmovsd opcode.

OP_vmovups 

IA-32/AMD64 vmovups opcode.

OP_vmovupd 

IA-32/AMD64 vmovupd opcode.

OP_vmovlps 

IA-32/AMD64 vmovlps opcode.

OP_vmovsldup 

IA-32/AMD64 vmovsldup opcode.

OP_vmovlpd 

IA-32/AMD64 vmovlpd opcode.

OP_vmovddup 

IA-32/AMD64 vmovddup opcode.

OP_vunpcklps 

IA-32/AMD64 vunpcklps opcode.

OP_vunpcklpd 

IA-32/AMD64 vunpcklpd opcode.

OP_vunpckhps 

IA-32/AMD64 vunpckhps opcode.

OP_vunpckhpd 

IA-32/AMD64 vunpckhpd opcode.

OP_vmovhps 

IA-32/AMD64 vmovhps opcode.

OP_vmovshdup 

IA-32/AMD64 vmovshdup opcode.

OP_vmovhpd 

IA-32/AMD64 vmovhpd opcode.

OP_vmovaps 

IA-32/AMD64 vmovaps opcode.

OP_vmovapd 

IA-32/AMD64 vmovapd opcode.

OP_vcvtsi2ss 

IA-32/AMD64 vcvtsi2ss opcode.

OP_vcvtsi2sd 

IA-32/AMD64 vcvtsi2sd opcode.

OP_vmovntps 

IA-32/AMD64 vmovntps opcode.

OP_vmovntpd 

IA-32/AMD64 vmovntpd opcode.

OP_vcvttss2si 

IA-32/AMD64 vcvttss2si opcode.

OP_vcvttsd2si 

IA-32/AMD64 vcvttsd2si opcode.

OP_vcvtss2si 

IA-32/AMD64 vcvtss2si opcode.

OP_vcvtsd2si 

IA-32/AMD64 vcvtsd2si opcode.

OP_vucomiss 

IA-32/AMD64 vucomiss opcode.

OP_vucomisd 

IA-32/AMD64 vucomisd opcode.

OP_vcomiss 

IA-32/AMD64 vcomiss opcode.

OP_vcomisd 

IA-32/AMD64 vcomisd opcode.

OP_vmovmskps 

IA-32/AMD64 vmovmskps opcode.

OP_vmovmskpd 

IA-32/AMD64 vmovmskpd opcode.

OP_vsqrtps 

IA-32/AMD64 vsqrtps opcode.

OP_vsqrtss 

IA-32/AMD64 vsqrtss opcode.

OP_vsqrtpd 

IA-32/AMD64 vsqrtpd opcode.

OP_vsqrtsd 

IA-32/AMD64 vsqrtsd opcode.

OP_vrsqrtps 

IA-32/AMD64 vrsqrtps opcode.

OP_vrsqrtss 

IA-32/AMD64 vrsqrtss opcode.

OP_vrcpps 

IA-32/AMD64 vrcpps opcode.

OP_vrcpss 

IA-32/AMD64 vrcpss opcode.

OP_vandps 

IA-32/AMD64 vandps opcode.

OP_vandpd 

IA-32/AMD64 vandpd opcode.

OP_vandnps 

IA-32/AMD64 vandnps opcode.

OP_vandnpd 

IA-32/AMD64 vandnpd opcode.

OP_vorps 

IA-32/AMD64 vorps opcode.

OP_vorpd 

IA-32/AMD64 vorpd opcode.

OP_vxorps 

IA-32/AMD64 vxorps opcode.

OP_vxorpd 

IA-32/AMD64 vxorpd opcode.

OP_vaddps 

IA-32/AMD64 vaddps opcode.

OP_vaddss 

IA-32/AMD64 vaddss opcode.

OP_vaddpd 

IA-32/AMD64 vaddpd opcode.

OP_vaddsd 

IA-32/AMD64 vaddsd opcode.

OP_vmulps 

IA-32/AMD64 vmulps opcode.

OP_vmulss 

IA-32/AMD64 vmulss opcode.

OP_vmulpd 

IA-32/AMD64 vmulpd opcode.

OP_vmulsd 

IA-32/AMD64 vmulsd opcode.

OP_vcvtps2pd 

IA-32/AMD64 vcvtps2pd opcode.

OP_vcvtss2sd 

IA-32/AMD64 vcvtss2sd opcode.

OP_vcvtpd2ps 

IA-32/AMD64 vcvtpd2ps opcode.

OP_vcvtsd2ss 

IA-32/AMD64 vcvtsd2ss opcode.

OP_vcvtdq2ps 

IA-32/AMD64 vcvtdq2ps opcode.

OP_vcvttps2dq 

IA-32/AMD64 vcvttps2dq opcode.

OP_vcvtps2dq 

IA-32/AMD64 vcvtps2dq opcode.

OP_vsubps 

IA-32/AMD64 vsubps opcode.

OP_vsubss 

IA-32/AMD64 vsubss opcode.

OP_vsubpd 

IA-32/AMD64 vsubpd opcode.

OP_vsubsd 

IA-32/AMD64 vsubsd opcode.

OP_vminps 

IA-32/AMD64 vminps opcode.

OP_vminss 

IA-32/AMD64 vminss opcode.

OP_vminpd 

IA-32/AMD64 vminpd opcode.

OP_vminsd 

IA-32/AMD64 vminsd opcode.

OP_vdivps 

IA-32/AMD64 vdivps opcode.

OP_vdivss 

IA-32/AMD64 vdivss opcode.

OP_vdivpd 

IA-32/AMD64 vdivpd opcode.

OP_vdivsd 

IA-32/AMD64 vdivsd opcode.

OP_vmaxps 

IA-32/AMD64 vmaxps opcode.

OP_vmaxss 

IA-32/AMD64 vmaxss opcode.

OP_vmaxpd 

IA-32/AMD64 vmaxpd opcode.

OP_vmaxsd 

IA-32/AMD64 vmaxsd opcode.

OP_vpunpcklbw 

IA-32/AMD64 vpunpcklbw opcode.

OP_vpunpcklwd 

IA-32/AMD64 vpunpcklwd opcode.

OP_vpunpckldq 

IA-32/AMD64 vpunpckldq opcode.

OP_vpacksswb 

IA-32/AMD64 vpacksswb opcode.

OP_vpcmpgtb 

IA-32/AMD64 vpcmpgtb opcode.

OP_vpcmpgtw 

IA-32/AMD64 vpcmpgtw opcode.

OP_vpcmpgtd 

IA-32/AMD64 vpcmpgtd opcode.

OP_vpackuswb 

IA-32/AMD64 vpackuswb opcode.

OP_vpunpckhbw 

IA-32/AMD64 vpunpckhbw opcode.

OP_vpunpckhwd 

IA-32/AMD64 vpunpckhwd opcode.

OP_vpunpckhdq 

IA-32/AMD64 vpunpckhdq opcode.

OP_vpackssdw 

IA-32/AMD64 vpackssdw opcode.

OP_vpunpcklqdq 

IA-32/AMD64 vpunpcklqdq opcode.

OP_vpunpckhqdq 

IA-32/AMD64 vpunpckhqdq opcode.

OP_vmovd 

IA-32/AMD64 vmovd opcode.

OP_vpshufhw 

IA-32/AMD64 vpshufhw opcode.

OP_vpshufd 

IA-32/AMD64 vpshufd opcode.

OP_vpshuflw 

IA-32/AMD64 vpshuflw opcode.

OP_vpcmpeqb 

IA-32/AMD64 vpcmpeqb opcode.

OP_vpcmpeqw 

IA-32/AMD64 vpcmpeqw opcode.

OP_vpcmpeqd 

IA-32/AMD64 vpcmpeqd opcode.

OP_vmovq 

IA-32/AMD64 vmovq opcode.

OP_vcmpps 

IA-32/AMD64 vcmpps opcode.

OP_vcmpss 

IA-32/AMD64 vcmpss opcode.

OP_vcmppd 

IA-32/AMD64 vcmppd opcode.

OP_vcmpsd 

IA-32/AMD64 vcmpsd opcode.

OP_vpinsrw 

IA-32/AMD64 vpinsrw opcode.

OP_vpextrw 

IA-32/AMD64 vpextrw opcode.

OP_vshufps 

IA-32/AMD64 vshufps opcode.

OP_vshufpd 

IA-32/AMD64 vshufpd opcode.

OP_vpsrlw 

IA-32/AMD64 vpsrlw opcode.

OP_vpsrld 

IA-32/AMD64 vpsrld opcode.

OP_vpsrlq 

IA-32/AMD64 vpsrlq opcode.

OP_vpaddq 

IA-32/AMD64 vpaddq opcode.

OP_vpmullw 

IA-32/AMD64 vpmullw opcode.

OP_vpmovmskb 

IA-32/AMD64 vpmovmskb opcode.

OP_vpsubusb 

IA-32/AMD64 vpsubusb opcode.

OP_vpsubusw 

IA-32/AMD64 vpsubusw opcode.

OP_vpminub 

IA-32/AMD64 vpminub opcode.

OP_vpand 

IA-32/AMD64 vpand opcode.

OP_vpaddusb 

IA-32/AMD64 vpaddusb opcode.

OP_vpaddusw 

IA-32/AMD64 vpaddusw opcode.

OP_vpmaxub 

IA-32/AMD64 vpmaxub opcode.

OP_vpandn 

IA-32/AMD64 vpandn opcode.

OP_vpavgb 

IA-32/AMD64 vpavgb opcode.

OP_vpsraw 

IA-32/AMD64 vpsraw opcode.

OP_vpsrad 

IA-32/AMD64 vpsrad opcode.

OP_vpavgw 

IA-32/AMD64 vpavgw opcode.

OP_vpmulhuw 

IA-32/AMD64 vpmulhuw opcode.

OP_vpmulhw 

IA-32/AMD64 vpmulhw opcode.

OP_vcvtdq2pd 

IA-32/AMD64 vcvtdq2pd opcode.

OP_vcvttpd2dq 

IA-32/AMD64 vcvttpd2dq opcode.

OP_vcvtpd2dq 

IA-32/AMD64 vcvtpd2dq opcode.

OP_vmovntdq 

IA-32/AMD64 vmovntdq opcode.

OP_vpsubsb 

IA-32/AMD64 vpsubsb opcode.

OP_vpsubsw 

IA-32/AMD64 vpsubsw opcode.

OP_vpminsw 

IA-32/AMD64 vpminsw opcode.

OP_vpor 

IA-32/AMD64 vpor opcode.

OP_vpaddsb 

IA-32/AMD64 vpaddsb opcode.

OP_vpaddsw 

IA-32/AMD64 vpaddsw opcode.

OP_vpmaxsw 

IA-32/AMD64 vpmaxsw opcode.

OP_vpxor 

IA-32/AMD64 vpxor opcode.

OP_vpsllw 

IA-32/AMD64 vpsllw opcode.

OP_vpslld 

IA-32/AMD64 vpslld opcode.

OP_vpsllq 

IA-32/AMD64 vpsllq opcode.

OP_vpmuludq 

IA-32/AMD64 vpmuludq opcode.

OP_vpmaddwd 

IA-32/AMD64 vpmaddwd opcode.

OP_vpsadbw 

IA-32/AMD64 vpsadbw opcode.

OP_vmaskmovdqu 

IA-32/AMD64 vmaskmovdqu opcode.

OP_vpsubb 

IA-32/AMD64 vpsubb opcode.

OP_vpsubw 

IA-32/AMD64 vpsubw opcode.

OP_vpsubd 

IA-32/AMD64 vpsubd opcode.

OP_vpsubq 

IA-32/AMD64 vpsubq opcode.

OP_vpaddb 

IA-32/AMD64 vpaddb opcode.

OP_vpaddw 

IA-32/AMD64 vpaddw opcode.

OP_vpaddd 

IA-32/AMD64 vpaddd opcode.

OP_vpsrldq 

IA-32/AMD64 vpsrldq opcode.

OP_vpslldq 

IA-32/AMD64 vpslldq opcode.

OP_vmovdqu 

IA-32/AMD64 vmovdqu opcode.

OP_vmovdqa 

IA-32/AMD64 vmovdqa opcode.

OP_vhaddpd 

IA-32/AMD64 vhaddpd opcode.

OP_vhaddps 

IA-32/AMD64 vhaddps opcode.

OP_vhsubpd 

IA-32/AMD64 vhsubpd opcode.

OP_vhsubps 

IA-32/AMD64 vhsubps opcode.

OP_vaddsubpd 

IA-32/AMD64 vaddsubpd opcode.

OP_vaddsubps 

IA-32/AMD64 vaddsubps opcode.

OP_vlddqu 

IA-32/AMD64 vlddqu opcode.

OP_vpshufb 

IA-32/AMD64 vpshufb opcode.

OP_vphaddw 

IA-32/AMD64 vphaddw opcode.

OP_vphaddd 

IA-32/AMD64 vphaddd opcode.

OP_vphaddsw 

IA-32/AMD64 vphaddsw opcode.

OP_vpmaddubsw 

IA-32/AMD64 vpmaddubsw opcode.

OP_vphsubw 

IA-32/AMD64 vphsubw opcode.

OP_vphsubd 

IA-32/AMD64 vphsubd opcode.

OP_vphsubsw 

IA-32/AMD64 vphsubsw opcode.

OP_vpsignb 

IA-32/AMD64 vpsignb opcode.

OP_vpsignw 

IA-32/AMD64 vpsignw opcode.

OP_vpsignd 

IA-32/AMD64 vpsignd opcode.

OP_vpmulhrsw 

IA-32/AMD64 vpmulhrsw opcode.

OP_vpabsb 

IA-32/AMD64 vpabsb opcode.

OP_vpabsw 

IA-32/AMD64 vpabsw opcode.

OP_vpabsd 

IA-32/AMD64 vpabsd opcode.

OP_vpalignr 

IA-32/AMD64 vpalignr opcode.

OP_vpblendvb 

IA-32/AMD64 vpblendvb opcode.

OP_vblendvps 

IA-32/AMD64 vblendvps opcode.

OP_vblendvpd 

IA-32/AMD64 vblendvpd opcode.

OP_vptest 

IA-32/AMD64 vptest opcode.

OP_vpmovsxbw 

IA-32/AMD64 vpmovsxbw opcode.

OP_vpmovsxbd 

IA-32/AMD64 vpmovsxbd opcode.

OP_vpmovsxbq 

IA-32/AMD64 vpmovsxbq opcode.

OP_vpmovsxwd 

IA-32/AMD64 vpmovsxwd opcode.

OP_vpmovsxwq 

IA-32/AMD64 vpmovsxwq opcode.

OP_vpmovsxdq 

IA-32/AMD64 vpmovsxdq opcode.

OP_vpmuldq 

IA-32/AMD64 vpmuldq opcode.

OP_vpcmpeqq 

IA-32/AMD64 vpcmpeqq opcode.

OP_vmovntdqa 

IA-32/AMD64 vmovntdqa opcode.

OP_vpackusdw 

IA-32/AMD64 vpackusdw opcode.

OP_vpmovzxbw 

IA-32/AMD64 vpmovzxbw opcode.

OP_vpmovzxbd 

IA-32/AMD64 vpmovzxbd opcode.

OP_vpmovzxbq 

IA-32/AMD64 vpmovzxbq opcode.

OP_vpmovzxwd 

IA-32/AMD64 vpmovzxwd opcode.

OP_vpmovzxwq 

IA-32/AMD64 vpmovzxwq opcode.

OP_vpmovzxdq 

IA-32/AMD64 vpmovzxdq opcode.

OP_vpcmpgtq 

IA-32/AMD64 vpcmpgtq opcode.

OP_vpminsb 

IA-32/AMD64 vpminsb opcode.

OP_vpminsd 

IA-32/AMD64 vpminsd opcode.

OP_vpminuw 

IA-32/AMD64 vpminuw opcode.

OP_vpminud 

IA-32/AMD64 vpminud opcode.

OP_vpmaxsb 

IA-32/AMD64 vpmaxsb opcode.

OP_vpmaxsd 

IA-32/AMD64 vpmaxsd opcode.

OP_vpmaxuw 

IA-32/AMD64 vpmaxuw opcode.

OP_vpmaxud 

IA-32/AMD64 vpmaxud opcode.

OP_vpmulld 

IA-32/AMD64 vpmulld opcode.

OP_vphminposuw 

IA-32/AMD64 vphminposuw opcode.

OP_vaesimc 

IA-32/AMD64 vaesimc opcode.

OP_vaesenc 

IA-32/AMD64 vaesenc opcode.

OP_vaesenclast 

IA-32/AMD64 vaesenclast opcode.

OP_vaesdec 

IA-32/AMD64 vaesdec opcode.

OP_vaesdeclast 

IA-32/AMD64 vaesdeclast opcode.

OP_vpextrb 

IA-32/AMD64 vpextrb opcode.

OP_vpextrd 

IA-32/AMD64 vpextrd opcode.

OP_vextractps 

IA-32/AMD64 vextractps opcode.

OP_vroundps 

IA-32/AMD64 vroundps opcode.

OP_vroundpd 

IA-32/AMD64 vroundpd opcode.

OP_vroundss 

IA-32/AMD64 vroundss opcode.

OP_vroundsd 

IA-32/AMD64 vroundsd opcode.

OP_vblendps 

IA-32/AMD64 vblendps opcode.

OP_vblendpd 

IA-32/AMD64 vblendpd opcode.

OP_vpblendw 

IA-32/AMD64 vpblendw opcode.

OP_vpinsrb 

IA-32/AMD64 vpinsrb opcode.

OP_vinsertps 

IA-32/AMD64 vinsertps opcode.

OP_vpinsrd 

IA-32/AMD64 vpinsrd opcode.

OP_vdpps 

IA-32/AMD64 vdpps opcode.

OP_vdppd 

IA-32/AMD64 vdppd opcode.

OP_vmpsadbw 

IA-32/AMD64 vmpsadbw opcode.

OP_vpcmpestrm 

IA-32/AMD64 vpcmpestrm opcode.

OP_vpcmpestri 

IA-32/AMD64 vpcmpestri opcode.

OP_vpcmpistrm 

IA-32/AMD64 vpcmpistrm opcode.

OP_vpcmpistri 

IA-32/AMD64 vpcmpistri opcode.

OP_vpclmulqdq 

IA-32/AMD64 vpclmulqdq opcode.

OP_vaeskeygenassist 

IA-32/AMD64 vaeskeygenassist opcode.

OP_vtestps 

IA-32/AMD64 vtestps opcode.

OP_vtestpd 

IA-32/AMD64 vtestpd opcode.

OP_vzeroupper 

IA-32/AMD64 vzeroupper opcode.

OP_vzeroall 

IA-32/AMD64 vzeroall opcode.

OP_vldmxcsr 

IA-32/AMD64 vldmxcsr opcode.

OP_vstmxcsr 

IA-32/AMD64 vstmxcsr opcode.

OP_vbroadcastss 

IA-32/AMD64 vbroadcastss opcode.

OP_vbroadcastsd 

IA-32/AMD64 vbroadcastsd opcode.

OP_vbroadcastf128 

IA-32/AMD64 vbroadcastf128 opcode.

OP_vmaskmovps 

IA-32/AMD64 vmaskmovps opcode.

OP_vmaskmovpd 

IA-32/AMD64 vmaskmovpd opcode.

OP_vpermilps 

IA-32/AMD64 vpermilps opcode.

OP_vpermilpd 

IA-32/AMD64 vpermilpd opcode.

OP_vperm2f128 

IA-32/AMD64 vperm2f128 opcode.

OP_vinsertf128 

IA-32/AMD64 vinsertf128 opcode.

OP_vextractf128 

IA-32/AMD64 vextractf128 opcode.

OP_vcvtph2ps 

IA-32/AMD64 vcvtph2ps opcode.

OP_vcvtps2ph 

IA-32/AMD64 vcvtps2ph opcode.

OP_vfmadd132ps 

IA-32/AMD64 vfmadd132ps opcode.

OP_vfmadd132pd 

IA-32/AMD64 vfmadd132pd opcode.

OP_vfmadd213ps 

IA-32/AMD64 vfmadd213ps opcode.

OP_vfmadd213pd 

IA-32/AMD64 vfmadd213pd opcode.

OP_vfmadd231ps 

IA-32/AMD64 vfmadd231ps opcode.

OP_vfmadd231pd 

IA-32/AMD64 vfmadd231pd opcode.

OP_vfmadd132ss 

IA-32/AMD64 vfmadd132ss opcode.

OP_vfmadd132sd 

IA-32/AMD64 vfmadd132sd opcode.

OP_vfmadd213ss 

IA-32/AMD64 vfmadd213ss opcode.

OP_vfmadd213sd 

IA-32/AMD64 vfmadd213sd opcode.

OP_vfmadd231ss 

IA-32/AMD64 vfmadd231ss opcode.

OP_vfmadd231sd 

IA-32/AMD64 vfmadd231sd opcode.

OP_vfmaddsub132ps 

IA-32/AMD64 vfmaddsub132ps opcode.

OP_vfmaddsub132pd 

IA-32/AMD64 vfmaddsub132pd opcode.

OP_vfmaddsub213ps 

IA-32/AMD64 vfmaddsub213ps opcode.

OP_vfmaddsub213pd 

IA-32/AMD64 vfmaddsub213pd opcode.

OP_vfmaddsub231ps 

IA-32/AMD64 vfmaddsub231ps opcode.

OP_vfmaddsub231pd 

IA-32/AMD64 vfmaddsub231pd opcode.

OP_vfmsubadd132ps 

IA-32/AMD64 vfmsubadd132ps opcode.

OP_vfmsubadd132pd 

IA-32/AMD64 vfmsubadd132pd opcode.

OP_vfmsubadd213ps 

IA-32/AMD64 vfmsubadd213ps opcode.

OP_vfmsubadd213pd 

IA-32/AMD64 vfmsubadd213pd opcode.

OP_vfmsubadd231ps 

IA-32/AMD64 vfmsubadd231ps opcode.

OP_vfmsubadd231pd 

IA-32/AMD64 vfmsubadd231pd opcode.

OP_vfmsub132ps 

IA-32/AMD64 vfmsub132ps opcode.

OP_vfmsub132pd 

IA-32/AMD64 vfmsub132pd opcode.

OP_vfmsub213ps 

IA-32/AMD64 vfmsub213ps opcode.

OP_vfmsub213pd 

IA-32/AMD64 vfmsub213pd opcode.

OP_vfmsub231ps 

IA-32/AMD64 vfmsub231ps opcode.

OP_vfmsub231pd 

IA-32/AMD64 vfmsub231pd opcode.

OP_vfmsub132ss 

IA-32/AMD64 vfmsub132ss opcode.

OP_vfmsub132sd 

IA-32/AMD64 vfmsub132sd opcode.

OP_vfmsub213ss 

IA-32/AMD64 vfmsub213ss opcode.

OP_vfmsub213sd 

IA-32/AMD64 vfmsub213sd opcode.

OP_vfmsub231ss 

IA-32/AMD64 vfmsub231ss opcode.

OP_vfmsub231sd 

IA-32/AMD64 vfmsub231sd opcode.

OP_vfnmadd132ps 

IA-32/AMD64 vfnmadd132ps opcode.

OP_vfnmadd132pd 

IA-32/AMD64 vfnmadd132pd opcode.

OP_vfnmadd213ps 

IA-32/AMD64 vfnmadd213ps opcode.

OP_vfnmadd213pd 

IA-32/AMD64 vfnmadd213pd opcode.

OP_vfnmadd231ps 

IA-32/AMD64 vfnmadd231ps opcode.

OP_vfnmadd231pd 

IA-32/AMD64 vfnmadd231pd opcode.

OP_vfnmadd132ss 

IA-32/AMD64 vfnmadd132ss opcode.

OP_vfnmadd132sd 

IA-32/AMD64 vfnmadd132sd opcode.

OP_vfnmadd213ss 

IA-32/AMD64 vfnmadd213ss opcode.

OP_vfnmadd213sd 

IA-32/AMD64 vfnmadd213sd opcode.

OP_vfnmadd231ss 

IA-32/AMD64 vfnmadd231ss opcode.

OP_vfnmadd231sd 

IA-32/AMD64 vfnmadd231sd opcode.

OP_vfnmsub132ps 

IA-32/AMD64 vfnmsub132ps opcode.

OP_vfnmsub132pd 

IA-32/AMD64 vfnmsub132pd opcode.

OP_vfnmsub213ps 

IA-32/AMD64 vfnmsub213ps opcode.

OP_vfnmsub213pd 

IA-32/AMD64 vfnmsub213pd opcode.

OP_vfnmsub231ps 

IA-32/AMD64 vfnmsub231ps opcode.

OP_vfnmsub231pd 

IA-32/AMD64 vfnmsub231pd opcode.

OP_vfnmsub132ss 

IA-32/AMD64 vfnmsub132ss opcode.

OP_vfnmsub132sd 

IA-32/AMD64 vfnmsub132sd opcode.

OP_vfnmsub213ss 

IA-32/AMD64 vfnmsub213ss opcode.

OP_vfnmsub213sd 

IA-32/AMD64 vfnmsub213sd opcode.

OP_vfnmsub231ss 

IA-32/AMD64 vfnmsub231ss opcode.

OP_vfnmsub231sd 

IA-32/AMD64 vfnmsub231sd opcode.

OP_movq2dq 

IA-32/AMD64 movq2dq opcode.

OP_movdq2q 

IA-32/AMD64 movdq2q opcode.

OP_fxsave64 

IA-32/AMD64 fxsave64 opcode.

OP_fxrstor64 

IA-32/AMD64 fxrstor64 opcode.

OP_xsave64 

IA-32/AMD64 xsave64 opcode.

OP_xrstor64 

IA-32/AMD64 xrstor64 opcode.

OP_xsaveopt64 

IA-32/AMD64 xsaveopt64 opcode.

OP_rdrand 

IA-32/AMD64 rdrand opcode.

OP_rdfsbase 

IA-32/AMD64 rdfsbase opcode.

OP_rdgsbase 

IA-32/AMD64 rdgsbase opcode.

OP_wrfsbase 

IA-32/AMD64 wrfsbase opcode.

OP_wrgsbase 

IA-32/AMD64 wrgsbase opcode.

OP_rdseed 

IA-32/AMD64 rdseed opcode.

OP_vfmaddsubps 

IA-32/AMD64 vfmaddsubps opcode.

OP_vfmaddsubpd 

IA-32/AMD64 vfmaddsubpd opcode.

OP_vfmsubaddps 

IA-32/AMD64 vfmsubaddps opcode.

OP_vfmsubaddpd 

IA-32/AMD64 vfmsubaddpd opcode.

OP_vfmaddps 

IA-32/AMD64 vfmaddps opcode.

OP_vfmaddpd 

IA-32/AMD64 vfmaddpd opcode.

OP_vfmaddss 

IA-32/AMD64 vfmaddss opcode.

OP_vfmaddsd 

IA-32/AMD64 vfmaddsd opcode.

OP_vfmsubps 

IA-32/AMD64 vfmsubps opcode.

OP_vfmsubpd 

IA-32/AMD64 vfmsubpd opcode.

OP_vfmsubss 

IA-32/AMD64 vfmsubss opcode.

OP_vfmsubsd 

IA-32/AMD64 vfmsubsd opcode.

OP_vfnmaddps 

IA-32/AMD64 vfnmaddps opcode.

OP_vfnmaddpd 

IA-32/AMD64 vfnmaddpd opcode.

OP_vfnmaddss 

IA-32/AMD64 vfnmaddss opcode.

OP_vfnmaddsd 

IA-32/AMD64 vfnmaddsd opcode.

OP_vfnmsubps 

IA-32/AMD64 vfnmsubps opcode.

OP_vfnmsubpd 

IA-32/AMD64 vfnmsubpd opcode.

OP_vfnmsubss 

IA-32/AMD64 vfnmsubss opcode.

OP_vfnmsubsd 

IA-32/AMD64 vfnmsubsd opcode.

OP_vfrczps 

IA-32/AMD64 vfrczps opcode.

OP_vfrczpd 

IA-32/AMD64 vfrczpd opcode.

OP_vfrczss 

IA-32/AMD64 vfrczss opcode.

OP_vfrczsd 

IA-32/AMD64 vfrczsd opcode.

OP_vpcmov 

IA-32/AMD64 vpcmov opcode.

OP_vpcomb 

IA-32/AMD64 vpcomb opcode.

OP_vpcomw 

IA-32/AMD64 vpcomw opcode.

OP_vpcomd 

IA-32/AMD64 vpcomd opcode.

OP_vpcomq 

IA-32/AMD64 vpcomq opcode.

OP_vpcomub 

IA-32/AMD64 vpcomub opcode.

OP_vpcomuw 

IA-32/AMD64 vpcomuw opcode.

OP_vpcomud 

IA-32/AMD64 vpcomud opcode.

OP_vpcomuq 

IA-32/AMD64 vpcomuq opcode.

OP_vpermil2pd 

IA-32/AMD64 vpermil2pd opcode.

OP_vpermil2ps 

IA-32/AMD64 vpermil2ps opcode.

OP_vphaddbw 

IA-32/AMD64 vphaddbw opcode.

OP_vphaddbd 

IA-32/AMD64 vphaddbd opcode.

OP_vphaddbq 

IA-32/AMD64 vphaddbq opcode.

OP_vphaddwd 

IA-32/AMD64 vphaddwd opcode.

OP_vphaddwq 

IA-32/AMD64 vphaddwq opcode.

OP_vphadddq 

IA-32/AMD64 vphadddq opcode.

OP_vphaddubw 

IA-32/AMD64 vphaddubw opcode.

OP_vphaddubd 

IA-32/AMD64 vphaddubd opcode.

OP_vphaddubq 

IA-32/AMD64 vphaddubq opcode.

OP_vphadduwd 

IA-32/AMD64 vphadduwd opcode.

OP_vphadduwq 

IA-32/AMD64 vphadduwq opcode.

OP_vphaddudq 

IA-32/AMD64 vphaddudq opcode.

OP_vphsubbw 

IA-32/AMD64 vphsubbw opcode.

OP_vphsubwd 

IA-32/AMD64 vphsubwd opcode.

OP_vphsubdq 

IA-32/AMD64 vphsubdq opcode.

OP_vpmacssww 

IA-32/AMD64 vpmacssww opcode.

OP_vpmacsswd 

IA-32/AMD64 vpmacsswd opcode.

OP_vpmacssdql 

IA-32/AMD64 vpmacssdql opcode.

OP_vpmacssdd 

IA-32/AMD64 vpmacssdd opcode.

OP_vpmacssdqh 

IA-32/AMD64 vpmacssdqh opcode.

OP_vpmacsww 

IA-32/AMD64 vpmacsww opcode.

OP_vpmacswd 

IA-32/AMD64 vpmacswd opcode.

OP_vpmacsdql 

IA-32/AMD64 vpmacsdql opcode.

OP_vpmacsdd 

IA-32/AMD64 vpmacsdd opcode.

OP_vpmacsdqh 

IA-32/AMD64 vpmacsdqh opcode.

OP_vpmadcsswd 

IA-32/AMD64 vpmadcsswd opcode.

OP_vpmadcswd 

IA-32/AMD64 vpmadcswd opcode.

OP_vpperm 

IA-32/AMD64 vpperm opcode.

OP_vprotb 

IA-32/AMD64 vprotb opcode.

OP_vprotw 

IA-32/AMD64 vprotw opcode.

OP_vprotd 

IA-32/AMD64 vprotd opcode.

OP_vprotq 

IA-32/AMD64 vprotq opcode.

OP_vpshlb 

IA-32/AMD64 vpshlb opcode.

OP_vpshlw 

IA-32/AMD64 vpshlw opcode.

OP_vpshld 

IA-32/AMD64 vpshld opcode.

OP_vpshlq 

IA-32/AMD64 vpshlq opcode.

OP_vpshab 

IA-32/AMD64 vpshab opcode.

OP_vpshaw 

IA-32/AMD64 vpshaw opcode.

OP_vpshad 

IA-32/AMD64 vpshad opcode.

OP_vpshaq 

IA-32/AMD64 vpshaq opcode.

OP_bextr 

IA-32/AMD64 bextr opcode.

OP_blcfill 

IA-32/AMD64 blcfill opcode.

OP_blci 

IA-32/AMD64 blci opcode.

OP_blcic 

IA-32/AMD64 blcic opcode.

OP_blcmsk 

IA-32/AMD64 blcmsk opcode.

OP_blcs 

IA-32/AMD64 blcs opcode.

OP_blsfill 

IA-32/AMD64 blsfill opcode.

OP_blsic 

IA-32/AMD64 blsic opcode.

OP_t1mskc 

IA-32/AMD64 t1mskc opcode.

OP_tzmsk 

IA-32/AMD64 tzmsk opcode.

OP_llwpcb 

IA-32/AMD64 llwpcb opcode.

OP_slwpcb 

IA-32/AMD64 slwpcb opcode.

OP_lwpins 

IA-32/AMD64 lwpins opcode.

OP_lwpval 

IA-32/AMD64 lwpval opcode.

OP_andn 

IA-32/AMD64 andn opcode.

OP_blsr 

IA-32/AMD64 blsr opcode.

OP_blsmsk 

IA-32/AMD64 blsmsk opcode.

OP_blsi 

IA-32/AMD64 blsi opcode.

OP_tzcnt 

IA-32/AMD64 tzcnt opcode.

OP_bzhi 

IA-32/AMD64 bzhi opcode.

OP_pext 

IA-32/AMD64 pext opcode.

OP_pdep 

IA-32/AMD64 pdep opcode.

OP_sarx 

IA-32/AMD64 sarx opcode.

OP_shlx 

IA-32/AMD64 shlx opcode.

OP_shrx 

IA-32/AMD64 shrx opcode.

OP_rorx 

IA-32/AMD64 rorx opcode.

OP_mulx 

IA-32/AMD64 mulx opcode.

OP_getsec 

IA-32/AMD64 getsec opcode.

OP_vmfunc 

IA-32/AMD64 vmfunc opcode.

OP_invpcid 

IA-32/AMD64 invpcid opcode.

OP_xabort 

IA-32/AMD64 xabort opcode.

OP_xbegin 

IA-32/AMD64 xbegin opcode.

OP_xend 

IA-32/AMD64 xend opcode.

OP_xtest 

IA-32/AMD64 xtest opcode.

OP_vpgatherdd 

IA-32/AMD64 vpgatherdd opcode.

OP_vpgatherdq 

IA-32/AMD64 vpgatherdq opcode.

OP_vpgatherqd 

IA-32/AMD64 vpgatherqd opcode.

OP_vpgatherqq 

IA-32/AMD64 vpgatherqq opcode.

OP_vgatherdps 

IA-32/AMD64 vgatherdps opcode.

OP_vgatherdpd 

IA-32/AMD64 vgatherdpd opcode.

OP_vgatherqps 

IA-32/AMD64 vgatherqps opcode.

OP_vgatherqpd 

IA-32/AMD64 vgatherqpd opcode.

OP_vbroadcasti128 

IA-32/AMD64 vbroadcasti128 opcode.

OP_vinserti128 

IA-32/AMD64 vinserti128 opcode.

OP_vextracti128 

IA-32/AMD64 vextracti128 opcode.

OP_vpmaskmovd 

IA-32/AMD64 vpmaskmovd opcode.

OP_vpmaskmovq 

IA-32/AMD64 vpmaskmovq opcode.

OP_vperm2i128 

IA-32/AMD64 vperm2i128 opcode.

OP_vpermd 

IA-32/AMD64 vpermd opcode.

OP_vpermps 

IA-32/AMD64 vpermps opcode.

OP_vpermq 

IA-32/AMD64 vpermq opcode.

OP_vpermpd 

IA-32/AMD64 vpermpd opcode.

OP_vpblendd 

IA-32/AMD64 vpblendd opcode.

OP_vpsllvd 

IA-32/AMD64 vpsllvd opcode.

OP_vpsllvq 

IA-32/AMD64 vpsllvq opcode.

OP_vpsravd 

IA-32/AMD64 vpsravd opcode.

OP_vpsrlvd 

IA-32/AMD64 vpsrlvd opcode.

OP_vpsrlvq 

IA-32/AMD64 vpsrlvq opcode.

OP_vpbroadcastb 

IA-32/AMD64 vpbroadcastb opcode.

OP_vpbroadcastw 

IA-32/AMD64 vpbroadcastw opcode.

OP_vpbroadcastd 

IA-32/AMD64 vpbroadcastd opcode.

OP_vpbroadcastq 

IA-32/AMD64 vpbroadcastq opcode.

OP_xsavec32 

IA-32/AMD64 xsavec opcode.

OP_xsavec64 

IA-32/AMD64 xsavec64 opcode.

OP_adox 

IA-32/AMD64 adox opcode.

OP_adcx 

IA-32/AMD64 adox opcode.

OP_kmovw 

IA-32/AMD64 AVX-512 kmovw opcode.

OP_kmovb 

IA-32/AMD64 AVX-512 kmovb opcode.

OP_kmovq 

IA-32/AMD64 AVX-512 kmovq opcode.

OP_kmovd 

IA-32/AMD64 AVX-512 kmovd opcode.

OP_kandw 

IA-32/AMD64 AVX-512 kandw opcode.

OP_kandb 

IA-32/AMD64 AVX-512 kandb opcode.

OP_kandq 

IA-32/AMD64 AVX-512 kandq opcode.

OP_kandd 

IA-32/AMD64 AVX-512 kandd opcode.

OP_kandnw 

IA-32/AMD64 AVX-512 kandnw opcode.

OP_kandnb 

IA-32/AMD64 AVX-512 kandnb opcode.

OP_kandnq 

IA-32/AMD64 AVX-512 kandnq opcode.

OP_kandnd 

IA-32/AMD64 AVX-512 kandnd opcode.

OP_kunpckbw 

IA-32/AMD64 AVX-512 kunpckbw opcode.

OP_kunpckwd 

IA-32/AMD64 AVX-512 kunpckwd opcode.

OP_kunpckdq 

IA-32/AMD64 AVX-512 kunpckdq opcode.

OP_knotw 

IA-32/AMD64 AVX-512 knotw opcode.

OP_knotb 

IA-32/AMD64 AVX-512 knotb opcode.

OP_knotq 

IA-32/AMD64 AVX-512 knotq opcode.

OP_knotd 

IA-32/AMD64 AVX-512 knotd opcode.

OP_korw 

IA-32/AMD64 AVX-512 korw opcode.

OP_korb 

IA-32/AMD64 AVX-512 korb opcode.

OP_korq 

IA-32/AMD64 AVX-512 korq opcode.

OP_kord 

IA-32/AMD64 AVX-512 kord opcode.

OP_kxnorw 

IA-32/AMD64 AVX-512 kxnorw opcode.

OP_kxnorb 

IA-32/AMD64 AVX-512 kxnorb opcode.

OP_kxnorq 

IA-32/AMD64 AVX-512 kxnorq opcode.

OP_kxnord 

IA-32/AMD64 AVX-512 kxnord opcode.

OP_kxorw 

IA-32/AMD64 AVX-512 kxorw opcode.

OP_kxorb 

IA-32/AMD64 AVX-512 kxorb opcode.

OP_kxorq 

IA-32/AMD64 AVX-512 kxorq opcode.

OP_kxord 

IA-32/AMD64 AVX-512 kxord opcode.

OP_kaddw 

IA-32/AMD64 AVX-512 kaddw opcode.

OP_kaddb 

IA-32/AMD64 AVX-512 kaddb opcode.

OP_kaddq 

IA-32/AMD64 AVX-512 kaddq opcode.

OP_kaddd 

IA-32/AMD64 AVX-512 kaddd opcode.

OP_kortestw 

IA-32/AMD64 AVX-512 kortestw opcode.

OP_kortestb 

IA-32/AMD64 AVX-512 kortestb opcode.

OP_kortestq 

IA-32/AMD64 AVX-512 kortestq opcode.

OP_kortestd 

IA-32/AMD64 AVX-512 kortestd opcode.

OP_kshiftlw 

IA-32/AMD64 AVX-512 kshiftlw opcode.

OP_kshiftlb 

IA-32/AMD64 AVX-512 kshiftlb opcode.

OP_kshiftlq 

IA-32/AMD64 AVX-512 kshiftlq opcode.

OP_kshiftld 

IA-32/AMD64 AVX-512 kshiftld opcode.

OP_kshiftrw 

IA-32/AMD64 AVX-512 kshiftrw opcode.

OP_kshiftrb 

IA-32/AMD64 AVX-512 kshiftrb opcode.

OP_kshiftrq 

IA-32/AMD64 AVX-512 kshiftrq opcode.

OP_kshiftrd 

IA-32/AMD64 AVX-512 kshiftrd opcode.

OP_ktestw 

IA-32/AMD64 AVX-512 ktestd opcode.

OP_ktestb 

IA-32/AMD64 AVX-512 ktestd opcode.

OP_ktestq 

IA-32/AMD64 AVX-512 ktestd opcode.

OP_ktestd 

IA-32/AMD64 AVX-512 ktestd opcode.

OP_valignd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_valignd opcode.

OP_valignq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_valignq opcode.

OP_vblendmpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vblendmpd opcode.

OP_vblendmps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vblendmps opcode.

OP_vbroadcastf32x2 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vbroadcastf32x2 opcode.

OP_vbroadcastf32x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vbroadcastf32x4 opcode.

OP_vbroadcastf32x8 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vbroadcastf32x8 opcode.

OP_vbroadcastf64x2 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vbroadcastf64x2 opcode.

OP_vbroadcastf64x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vbroadcastf64x4 opcode.

OP_vbroadcasti32x2 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vbroadcasti32x2 opcode.

OP_vbroadcasti32x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vbroadcasti32x4 opcode.

OP_vbroadcasti32x8 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vbroadcasti32x8 opcode.

OP_vbroadcasti64x2 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vbroadcasti64x2 opcode.

OP_vbroadcasti64x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vbroadcasti64x4 opcode.

OP_vcompresspd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcompresspd opcode.

OP_vcompressps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcompressps opcode.

OP_vcvtpd2qq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtpd2qq opcode.

OP_vcvtpd2udq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtpd2udq opcode.

OP_vcvtpd2uqq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtpd2uqq opcode.

OP_vcvtps2qq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtps2qq opcode.

OP_vcvtps2udq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtps2udq opcode.

OP_vcvtps2uqq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtps2uqq opcode.

OP_vcvtqq2pd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtqq2pd opcode.

OP_vcvtqq2ps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtqq2ps opcode.

OP_vcvtsd2usi 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtsd2usi opcode.

OP_vcvtss2usi 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtss2usi opcode.

OP_vcvttpd2qq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvttpd2qq opcode.

OP_vcvttpd2udq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvttpd2udq opcode.

OP_vcvttpd2uqq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvttpd2uqq opcode.

OP_vcvttps2qq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvttps2qq opcode.

OP_vcvttps2udq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvttps2udq opcode.

OP_vcvttps2uqq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvttps2uqq opcode.

OP_vcvttsd2usi 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvttsd2usi opcode.

OP_vcvttss2usi 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvttss2usi opcode.

OP_vcvtudq2pd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtudq2pd opcode.

OP_vcvtudq2ps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtudq2ps opcode.

OP_vcvtuqq2pd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtuqq2pd opcode.

OP_vcvtuqq2ps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtuqq2ps opcode.

OP_vcvtusi2sd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtusi2sd opcode.

OP_vcvtusi2ss 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vcvtusi2ss opcode.

OP_vdbpsadbw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vdbpsadbw opcode.

OP_vexp2pd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vexp2pd opcode.

OP_vexp2ps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vexp2ps opcode.

OP_vexpandpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vexpandpd opcode.

OP_vexpandps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vexpandps opcode.

OP_vextractf32x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vextractf32x4 opcode.

OP_vextractf32x8 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vextractf32x8 opcode.

OP_vextractf64x2 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vextractf64x2 opcode.

OP_vextractf64x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vextractf64x4 opcode.

OP_vextracti32x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vextracti32x4 opcode.

OP_vextracti32x8 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vextracti32x8 opcode.

OP_vextracti64x2 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vextracti64x2 opcode.

OP_vextracti64x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vextracti64x4 opcode.

OP_vfixupimmpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vfixupimmpd opcode.

OP_vfixupimmps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vfixupimmps opcode.

OP_vfixupimmsd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vfixupimmsd opcode.

OP_vfixupimmss 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vfixupimmss opcode.

OP_vfpclasspd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vfpclasspd opcode.

OP_vfpclassps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vfpclassps opcode.

OP_vfpclasssd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vfpclasssd opcode.

OP_vfpclassss 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vfpclassss opcode.

OP_vgatherpf0dpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgatherpf0dps opcode.

OP_vgatherpf0dps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgatherpf0dps opcode.

OP_vgatherpf0qpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgatherpf0qpd opcode.

OP_vgatherpf0qps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgatherpf0qps opcode.

OP_vgatherpf1dpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgatherpf1dpd opcode.

OP_vgatherpf1dps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgatherpf1dps opcode.

OP_vgatherpf1qpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgatherpf1qpd opcode.

OP_vgatherpf1qps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgatherpf1qps opcode.

OP_vgetexppd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgetexppd opcode.

OP_vgetexpps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgetexpps opcode.

OP_vgetexpsd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgetexpsd opcode.

OP_vgetexpss 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgetexpss opcode.

OP_vgetmantpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgetmantpd opcode.

OP_vgetmantps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgetmantps opcode.

OP_vgetmantsd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgetmantsd opcode.

OP_vgetmantss 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vgetmantss opcode.

OP_vinsertf32x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vinsertf32x4 opcode.

OP_vinsertf32x8 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vinsertf32x8 opcode.

OP_vinsertf64x2 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vinsertf64x2 opcode.

OP_vinsertf64x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vinsertf64x4 opcode.

OP_vinserti32x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vinserti32x4 opcode.

OP_vinserti32x8 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vinserti32x8 opcode.

OP_vinserti64x2 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vinserti64x2 opcode.

OP_vinserti64x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vinserti64x4 opcode.

OP_vmovdqa32 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vmovdqa32 opcode.

OP_vmovdqa64 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vmovdqa64 opcode.

OP_vmovdqu16 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vmovdqu16 opcode.

OP_vmovdqu32 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vmovdqu32 opcode.

OP_vmovdqu64 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vmovdqu64 opcode.

OP_vmovdqu8 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vmovdqu8 opcode.

OP_vpabsq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpabsq opcode.

OP_vpandd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpandd opcode.

OP_vpandnd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpandnd opcode.

OP_vpandnq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpandnq opcode.

OP_vpandq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpandq opcode.

OP_vpblendmb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpblendmb opcode.

OP_vpblendmd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpblendmd opcode.

OP_vpblendmq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpblendmq opcode.

OP_vpblendmw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpblendmw opcode.

OP_vpbroadcastmb2q 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpbroadcastmb2q opcode.

OP_vpbroadcastmw2d 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpbroadcastmw2d opcode.

OP_vpcmpb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpcmpb opcode.

OP_vpcmpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpcmpd opcode.

OP_vpcmpq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpcmpq opcode.

OP_vpcmpub 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpcmpub opcode.

OP_vpcmpud 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpcmpud opcode.

OP_vpcmpuq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpcmpuq opcode.

OP_vpcmpuw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpcmpuw opcode.

OP_vpcmpw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpcmpw opcode.

OP_vpcompressd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpcompressd opcode.

OP_vpcompressq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpcompressq opcode.

OP_vpconflictd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpconflictd opcode.

OP_vpconflictq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpconflictq opcode.

OP_vpermb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermb opcode.

OP_vpermi2b 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermi2b opcode.

OP_vpermi2d 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermi2d opcode.

OP_vpermi2pd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermi2pd opcode.

OP_vpermi2ps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermi2ps opcode.

OP_vpermi2q 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermi2q opcode.

OP_vpermi2w 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermi2w opcode.

OP_vpermt2b 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermt2b opcode.

OP_vpermt2d 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermt2d opcode.

OP_vpermt2pd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermt2pd opcode.

OP_vpermt2ps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermt2ps opcode.

OP_vpermt2q 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermt2q opcode.

OP_vpermt2w 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermt2w opcode.

OP_vpermw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpermw opcode.

OP_vpexpandd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpexpandd opcode.

OP_vpexpandq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpexpandq opcode.

OP_vpextrq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpextrq opcode.

OP_vpinsrq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpinsrq opcode.

OP_vplzcntd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vplzcntd opcode.

OP_vplzcntq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vplzcntq opcode.

OP_vpmadd52huq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmadd52huq opcode.

OP_vpmadd52luq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmadd52luq opcode.

OP_vpmaxsq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmaxsq opcode.

OP_vpmaxuq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmaxuq opcode.

OP_vpminsq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpminsq opcode.

OP_vpminuq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpminuq opcode.

OP_vpmovb2m 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovb2m opcode.

OP_vpmovd2m 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovd2m opcode.

OP_vpmovdb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovdb opcode.

OP_vpmovdw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovdw opcode.

OP_vpmovm2b 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovm2b opcode.

OP_vpmovm2d 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovm2d opcode.

OP_vpmovm2q 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovm2q opcode.

OP_vpmovm2w 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovm2w opcode.

OP_vpmovq2m 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovq2m opcode.

OP_vpmovqb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovqb opcode.

OP_vpmovqd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovqd opcode.

OP_vpmovqw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovqw opcode.

OP_vpmovsdb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovsdb opcode.

OP_vpmovsdw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovsdw opcode.

OP_vpmovsqb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovsqb opcode.

OP_vpmovsqd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovsqd opcode.

OP_vpmovsqw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovsqw opcode.

OP_vpmovswb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovswb opcode.

OP_vpmovusdb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovusdb opcode.

OP_vpmovusdw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovusdw opcode.

OP_vpmovusqb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovusqb opcode.

OP_vpmovusqd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovusqd opcode.

OP_vpmovusqw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovusqw opcode.

OP_vpmovuswb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovuswb opcode.

OP_vpmovw2m 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovw2m opcode.

OP_vpmovwb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmovwb opcode.

OP_vpmullq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpmullq opcode.

OP_vpord 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpord opcode.

OP_vporq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vporq opcode.

OP_vprold 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vprold opcode.

OP_vprolq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vprolq opcode.

OP_vprolvd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vprolvd opcode.

OP_vprolvq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vprolvq opcode.

OP_vprord 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vprord opcode.

OP_vprorq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vprorq opcode.

OP_vprorvd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vprorvd opcode.

OP_vprorvq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vprorvq opcode.

OP_vpscatterdd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpscatterdd opcode.

OP_vpscatterdq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpscatterdq opcode.

OP_vpscatterqd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpscatterqd opcode.

OP_vpscatterqq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpscatterqq opcode.

OP_vpsllvw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpsllvw opcode.

OP_vpsraq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpsraq opcode.

OP_vpsravq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpsravq opcode.

OP_vpsravw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpsravw opcode.

OP_vpsrlvw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpsrlvw opcode.

OP_vpternlogd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpternlogd opcode.

OP_vpternlogq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpternlogd opcode.

OP_vptestmb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vptestmb opcode.

OP_vptestmd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vptestmd opcode.

OP_vptestmq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vptestmq opcode.

OP_vptestmw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vptestmw opcode.

OP_vptestnmb 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vptestnmb opcode.

OP_vptestnmd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vptestnmd opcode.

OP_vptestnmq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vptestnmq opcode.

OP_vptestnmw 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vptestnmw opcode.

OP_vpxord 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpxordvpxord opcode.

OP_vpxorq 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vpxorq opcode.

OP_vrangepd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrangepd opcode.

OP_vrangeps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrangeps opcode.

OP_vrangesd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrangesd opcode.

OP_vrangess 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrangess opcode.

OP_vrcp14pd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrcp14pd opcode.

OP_vrcp14ps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrcp14ps opcode.

OP_vrcp14sd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrcp14sd opcode.

OP_vrcp14ss 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrcp14ss opcode.

OP_vrcp28pd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrcp28pd opcode.

OP_vrcp28ps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrcp28ps opcode.

OP_vrcp28sd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrcp28sd opcode.

OP_vrcp28ss 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrcp28ss opcode.

OP_vreducepd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vreducepd opcode.

OP_vreduceps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vreduceps opcode.

OP_vreducesd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vreducesd opcode.

OP_vreducess 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vreducess opcode.

OP_vrndscalepd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrndscalepd opcode.

OP_vrndscaleps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrndscaleps opcode.

OP_vrndscalesd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrndscalesd opcode.

OP_vrndscaless 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrndscaless opcode.

OP_vrsqrt14pd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrsqrt14pd opcode.

OP_vrsqrt14ps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrsqrt14ps opcode.

OP_vrsqrt14sd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrsqrt14sd opcode.

OP_vrsqrt14ss 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrsqrt14ss opcode.

OP_vrsqrt28pd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrsqrt28pd opcode.

OP_vrsqrt28ps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrsqrt28ps opcode.

OP_vrsqrt28sd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrsqrt28sd opcode.

OP_vrsqrt28ss 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vrsqrt28ss opcode.

OP_vscalefpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscalepd opcode.

OP_vscalefps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscaleps opcode.

OP_vscalefsd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscalesd opcode.

OP_vscalefss 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscalesss opcode.

OP_vscatterdpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscatterdpd opcode.

OP_vscatterdps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscatterdps opcode.

OP_vscatterqpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscatterqpd opcode.

OP_vscatterqps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscatterqps opcode.

OP_vscatterpf0dpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscatterpf0dpd opcode.

OP_vscatterpf0dps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscatterpf0dps opcode.

OP_vscatterpf0qpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscatterpf0qpd opcode.

OP_vscatterpf0qps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscatterpf0qps opcode.

OP_vscatterpf1dpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscatterpf1dpd opcode.

OP_vscatterpf1dps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscatterpf1dps opcode.

OP_vscatterpf1qpd 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscatterpf1qpd opcode.

OP_vscatterpf1qps 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vscatterpf1qps opcode.

OP_vshuff32x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vshuff32x4 opcode.

OP_vshuff64x2 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vshuff64x2 opcode.

OP_vshufi32x4 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vshufi32x4 opcode.

OP_vshufi64x2 

IA-32/AMD64 AVX-512 OP_vshufi64x2 opcode.

OP_sha1msg1 

IA-32/AMD64 SHA OP_sha1msg1 opcode.

OP_sha1msg2 

IA-32/AMD64 SHA OP_sha1msg2 opcode.

OP_sha1nexte 

IA-32/AMD64 SHA OP_sha1nexte opcode.

OP_sha1rnds4 

IA-32/AMD64 SHA OP_sha1rnds4 opcode.

OP_sha256msg1 

IA-32/AMD64 SHA OP_sha2msg1 opcode.

OP_sha256msg2 

IA-32/AMD64 SHA OP_sha2msg2 opcode.

OP_sha256rnds2 

IA-32/AMD64 SHA OP_sha2rnds2 opcode.

OP_bndcl 

IA-32/AMD64 MPX OP_bndcl opcode.

OP_bndcn 

IA-32/AMD64 MPX OP_bndcn opcode.

OP_bndcu 

IA-32/AMD64 MPX OP_bndcu opcode.

OP_bndldx 

IA-32/AMD64 MPX OP_bndldx opcode.

OP_bndmk 

IA-32/AMD64 MPX OP_bndmk opcode.

OP_bndmov 

IA-32/AMD64 MPX OP_bndmov opcode.

OP_bndstx 

IA-32/AMD64 MPX OP_bndstx opcode.

OP_ptwrite 

IA-32/AMD64 PT OP_ptwrite opcode.

OP_monitorx 

AMD64 monitorx opcode.

OP_mwaitx 

AMD64 mwaitx opcode.

OP_rdpkru 

IA-32/AMD64 MPK rdpkru opcode.

OP_wrpkru 

IA-32/AMD64 MPK wrpkru opcode.

OP_encls 

IA-32/AMD64 SGX encls opcode.

OP_enclu 

IA-32/AMD64 SGX enclu opcode.

OP_enclv 

IA-32/AMD64 SGX enclv opcode.

OP_vpdpbusd 

IA-32/AMD64 vpdpbusd opcode.

OP_vpdpbusds 

IA-32/AMD64 vpdpbusds opcode.

OP_vpdpwssd 

IA-32/AMD64 vpdpwssd opcode.

OP_vpdpwssds 

IA-32/AMD64 vpdpwssds opcode.

OP_vcvtne2ps2bf16 

IA-32/AMD64 vcvtne2ps2bf16 opcode.

OP_vcvtneps2bf16 

IA-32/AMD64 vcvtneps2bf16 opcode.

OP_vdpbf16ps 

IA-32/AMD64 vdpbf16ps opcode.

OP_vpopcntd 

IA-32/AMD64 vpopcntd opcode.

OP_vpopcntq 

IA-32/AMD64 vpopcntd opcode.

OP_clac 

IA-32/AMD64 clac opcode.

OP_stac 

IA-32/AMD64 stac opcode.

OP_xsaves32 

IA-32/AMD64 xsaves32 opcode.

OP_xsaves64 

IA-32/AMD64 xsaves64 opcode.

OP_xrstors32 

IA-32/AMD64 xrstors32 opcode.

OP_xrstors64 

IA-32/AMD64 xrstors64 opcode.

OP_xsusldtrk 

IA-32/AMD64 xsusldtrk opcode.

OP_xresldtrk 

IA-32/AMD64 xresldtrk opcode.

OP_FIRST 

First real opcode.

OP_LAST 

Last real opcode.